Dzieci z akcji „Ferie z domem kultury” w Urzędzie Miasta i Gminy

Dzieci z akcji „Ferie z domem kultury” odwiedziły Urząd Miasta i Gminy

Czy wygodny jest fotel burmistrza? Co to jest monitoring miasta? Czego można się dowiedzieć w Centrum Informacji Turystycznej? To tylko niektóre z pytań, na jakie dzieci biorące udział w „Feriach z domem kultury” otrzymały odpowiedzi.

Kolejne, już czwarte, spotkanie podczas „Ferii z domem kultury” dostarczyło dzieciakom mnóstwo atrakcji. W czwartkowy poranek wraz z instruktorami Miejsko – Gminnego Domu Kultury Kamilą Dobrowolską, Romanem Cieślakiem, Maciejem Lisowskim dzieci udały się do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie w rolę przewodnika wcielił się Przemysław Janiszewski.

Pierwszym miejscem w urzędzie był gabinet burmistrza, gdzie uczestników feryjnych zajęć podjął burmistrz Krzysztof Obratański. Szef miasta i gminy w kilku zdaniach powiedział, czym się zajmuje, jakie decyzje podejmowane są w gabinecie. Pokazał przedwojenne dokumenty pozwalające na budowę domu na Browarach oraz w Skarżysku – Kamiennej. Jak się bowiem okazało, dawniej Skarżysko – Kamienna należało do powiatu koneckiego. Burmistrz zaprosił też do sprawdzenia, czy jego fotel jest wygodny. Każdy chętny mógł przez chwilę zająć jego miejsce przy biurku. Dzieci dowiedziały się też, że burmistrz ma dwóch zastępców, którymi są Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński.

Obdarowane słodkimi lizakami dzieci przeszły później na salę konferencyjną, gdzie Przemysław Janiszewski opowiedział o tym, co to jest rada miejska. Pokazał też, jak wyglądają obrady radnych, mówił, że obecnie wszystkie posiedzenia można oglądać na bieżąco w internecie.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Komendzie Straży Miejskiej. Tam w przewodnika wcielił się Łukasz Mietliński. Dzieciaki najbardziej zainteresowane były obrazami z monitoringu miejskiego pokazujące koneckie ulice, place, osiedla.

Udając się do wyjścia wycieczka przeszła korytarzem w zachodnim skrzydle urzędu, gdzie zgromadzone są eksponaty Muzeum Regionalnego PTTK. Dzieci oglądały między innymi makiety nieistniejących już budowli koneckich, jak annotarg, synagoga, Sokolnia czy cerkiew.

Wycieczka zakończyła się w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie gości podejmowała Magdalena Weber. Tu dzieci dowiedziały się, że każdy chętny może dowiedzieć się tego, jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w powiecie koneckim i województwie świętokrzyskim, mogą otrzymać mapy i przewodniki. Pani Magda obdarowała dzieci mapką do gry terenowej pokazującej najciekawsze miejsca koneckiego parku.

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa  w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

  • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
  • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Instrukcje i wzory wniosków do pobrania

Pomoc w zakupach

W związku z zagrożeniem koronawirusem Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2026 Końskie we współpracy z Harcerzami Hufiec ZHP Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej prowadzi wspólną służbę skierowaną do mieszkańców miasta i gminny Końskie oraz powiatu koneckiego. Strzelcy i Harcerze pełnią służbę polegającą na dostarczaniu niezbędnych produktów żywnościowych i leków.

Wszelkie informacje dotyczące procedur akcji są przekazywane telefonicznie pod poniższymi numerami.
Telefony kontaktowe:
Końskie – tel. 536 836 135 lub 538 459 357
gmina Żarnów i gmina Fałków –
tel. 538 459 357

Każda osoba, która nie ma przymusu, aby wychodzić z domu, może skontaktować się z wolontariuszami, którzy nie pobierają żadnych opłat za swoje działanie. Informujemy, że osoba potrzebująca pomocy zostanie poproszona o podanie na potrzeby zlecenia podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres. Służbę Strzelcy i Harcerze pełnią w umundurowaniu, abyście Państwo mieli pewność, że jest to właściwa osoba.

Serdecznie prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z pomocy. Wszystkich konecczan, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do pozostania w domach. W ten sposób możemy wspólnie zahamować rozprzestrzenianie się wirusa.

 

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich podlega ograniczeniu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem § 2.

2. Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, listownie, elektronicznie – mailowo lub przez platformę ePUAP.

§ 2.1. Urząd Stanu Cywilnego w Końskich przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu.

2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
10 osób.

3. W sprawach pilnych – wymagających osobistego stawiennictwa – interesanci będą obsługiwani po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Wydziału.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

.

 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 26 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koński z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 522, 531) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
5 osób, wliczając w to osobę udzielającą ślubu.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Jak założyć i potwierdzić profil zaufany

Jak czytamy na stronach gov.pl Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów.

(więcej…)

Firmy transportowe zmieniają rozkłady w związku z koronawirusem


Firma DARJAN informuje, że

W związku z panującym w naszym kraju koronawirusem podjęliśmy kolejne środki ostrożności polegające na ograniczeniu kursowania busów

od dnia 21.03.2020r do odwołania

na trasach:
Końskie – Kielce
Stąporków – Kielce
Skarżysko – Stąporków – Końskie

Busy będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy

W NIEDZIELĘ NA POWYŻSZYCH TRASACH BUSY NIE BĘDĄ KURSOWAŁY

 

 

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
od dnia 16.03.2020r do odwołania ograniczone zostaje kursowanie busów

na trasach:
Stąporków – Skarżysko K.
Skarzysko K. – Końskie
Stąporków – Kielce przez Mniów i przez Szałas
Końskie – Kielce
Busy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy

kursy na trasach:
Kielce – Kraków
Stąporków – Katowice
Skarżysko Kam. – Kielce przez SORBIN
Bliżyn – Kielce
Nieświń – Końskie
ZOSTAJĄ ZAWIESZONE OD DNIA 14.03.2020R. DO ODWOŁANIA

POZOSTAŁE LINIE KURSUJĄ BEZ ZMIAN


Firma Sylwester Lisowicz (Arizona) Informuje, że

od dnia 1 kwietnia 2020 do odwołania busy nie będą kursowały na żadnej linii.

Sytuacja powyższa spowodowana jest kolejnymi zaostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd dotyczącymi stanem epidemii wywołanym przez wirus COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo Pasażerów i Pracowników, nie mając możliwości należycie zadbać o ich otoczenie jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia takich ograniczeń.

w związku z pogłębiającym się przestojem związanym  z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, nie mając możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz pracownikom narażonym na bezpośredni kontakt z klientami zostają ograniczone godziny kursowania autobusów na linii Końskie – Kielce prze Mniów.

Od dnia 18.03.2020r do odwołania we wszystkie dni tygodnia wykonywane będą kursy jak w niedzielę.

Z Końskich: 7:15, 11:15,  15:45
Z Kielc: 8:45, 12:45, 17:15

od dnia 16 marca 2020 w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, nie mając możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz pracownikom narażonym na bezpośredni kontakt z klientami zostają ograniczone godziny kursowania.

BUSY KURSOWAŁY BĘDĄ JAK W SOBOTĘ NA WSZYSTKICH

Busy na linii Końskie – Kielce wykonywały będą kursy w dni powszednie jak w soboty: z Końskich 5:35(6,d), 6:40(6,d), 8:25(6,d), 9:55(6,d), 12:20(6,d), 13:30(6,d), 16:45(6,d);   z Kielc: 6:00(6,d)-od Mniowa, 7:00(6,d), 8:30(6,d), 10:45(6,d), 12:15(6,d), 14:30(6,d), 15:20(6,d) 18:15(6,d). W soboty oraz niedziele według rozkładu jazdy.


Firma F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-19 oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem innych sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)  zawiesza wykonywanie linii komunikacyjnej Końskie – Warszawa Nr Zezwolenia 2067 z dnia 15.05.2017r. – do odwołania.


Firma Salata Aneta (Platers) informuję, iż że od dnia 16 marca 2019

zostają odwołane kursy na trasach:
Skarżysko Kam – Łódź, Końskie – Skarżysko Kamienna; Przyłogi – Końskie; Adamów – Kielce.

Pozostałe trasy: Końskie – Kielce; Stąporków- Końskie; Kamienna Wola – Końskie; Duraczów – Końskie; będą kursowały jak w sobotę plus dodatkowo wykonywane kursy.

Konsultacje w trosce o bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2, w czwartek 12 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące działań profilaktycznych, z udziałem przedstawicieli Samorządu Miasta i Gminy Końskie i Radoszyc, służby zdrowia, policji, straży pożarnej oraz jednostek organizacyjnych gminy Końskie.

 

 

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support