Orszaki Trzech Króli w Końskich

Orszaki Trzech Króli przeszły w poniedziałek 6 stycznia przez nasze miasto. Organizowały je parafie: Chrystusa Odkupiciela, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz świętego Mikołaja. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Krzysztof Obratański. Trzy orszaki spotkały się przed kolegiatą świętego Mikołaja, gdzie królów oraz Rodzinę Świętą przywitali ksiądz kanonik Andrzej Zapart oraz burmistrz Krzysztof Obratański. Potem królowie złożyli pokłon Rodzinie Świętej i, przed ołtarzem polowym, rozpoczęło się wielkie kolędowanie.

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm/

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się

w dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)
.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 r.;
  2. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie;
  3. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Górny Młyn, w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Szabelnia oraz w pasie drogowym drogi gminnej łączącej ulicę Zachodnią z ulicą Gimnazjalną w Końskich;
  4. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0426T Rogów – Dyszów w miejscowości Dyszów;
  5. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42 na ulicy Spacerowej w Końskich;
  6. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0422T na ul. Długiej w miejscowości Sierosławice;
  7. zmieniającej uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
  8. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Piotr Słoka                       

Nowa Rada Seniorów Miasta i Gminy Końskie

Na pierwszym spotkaniu członków nowej rady seniorów wytypowanych przez stowarzyszenia i organizacje zajmujące się sprawami i problemami seniorów w poniedziałek 20 stycznia 2020 roku burmistrz Krzysztof Obratański oraz przewodniczący rady miasta Piotr Słoka podziękowali dotychczasowym członkom rady za czteroletnią pracę. Później zostali przedstawieni nowi radni, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Po ich zaprzysiężeniu przyszedł czas na wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących. W jawnym głosowaniu na przewodniczącą rady seniorów wybrano Danutę Chwaszczyńską, a na jej zastępczynie Zofię Münnich i Barbarę Szymczyk.

W skład nowej rady seniorów weszli: Danuta Chwaszczyńska (przewodnicząca), Zofia Münnich i Barbara Szymczyk (wiceprzewodniczące), Anna Dąbrowska, Teresa Wilk, Jolanta Rydzewska, Henryk Kosierkiewicz, Kazimierz Sakwa, Jan Wiaderny, Roman Struzik, Stanisław Kacperski, Barbara Zielińska i Bogdan Kuśmierczyk. Opiekunem rady z Urzędu Miasta i Gminy jest Przemysław Janiszewski.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w związku z uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1. nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,  z późn.zm.),
  3. korzystają z pełni praw publicznych,
  4. posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Nowy Rok 2020. Powitanie w Parku Miejskim

Tuż po godzinie 23 do Parku Miejskiego przybywało coraz więcej osób, by wspólnie powitać nowy 2020 rok. Na przybyłych czekała żywiołowa muzyka, gorący bigos i kiełbaski. Przed północą na scenę wyszli burmistrzowie: Krzysztof Obratański, Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński. Burmistrz Krzysztof Obratański w imieniu swoim i samorządowców złożył mieszkańcom życzenia noworoczne. Potem nastąpiło odliczanie sekund do północy. Gdy ta nadeszła, w niebo wzbiły się niesamowite sztuczne ognie. Wszyscy składali sobie życzenia podziwiając fajerwerkowy pokaz.

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support