Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)w związku z Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

ogłasza nabór kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu

 

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, działające na terenie Gminy Końskie.

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie powoła w skład Koneckiej Rady Sportu osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów.

 

Udział w pracach Koneckiej Rady Sportu jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 31 grudnia 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia w roku 2019.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2019

1)      w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania

1. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo
we współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinie piłka ręczna

125 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Trening pływacki – jeden ze sposobów
na zdrowy i aktywny tryb życia

14 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Pływamy i podnosimy sprawność
i kondycję fizyczną”

6 000 zł

6. Konecki Klub Karate Kyokushin Karate pasją życia

8 000 zł

7. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY Konecki sport amatorski

16  000 zł

8. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Rekreacja i sport łączy pokolenia

2 000 zł

 

OGÓŁEM:

 

314 000 zł

2)      w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży:

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie wypoczynkowe w Ośrodku Kolonijnym „MAGNAT” w Łebie

13 400 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Wakacje dla aktywnych

3 600 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka
pw. Chrystusa Odkupiciela
w Końskich
Kolonie wypoczynkowe w Domu wczasowym „Teresa” w Zakopanem

3 000 zł

 

OGÓŁEM:

 

20 000 zł

 

Końskie, dnia 30stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

(więcej…)

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

(więcej…)

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support