Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

(więcej…)

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

(więcej…)

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zdania

1. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka ręczna

125 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej

12 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Pływamy i podnosimy sprawność i kondycję fizyczną”

6 000 zł

6. Konecki Klub Karate Kyokushin Karate pasją życia

6 000 zł

7. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury Przygotowanie zawodników z grupy zaawansowanej do startów w międzynarodowych zawodach karate kyokushin

2 000 zł

8. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY Konecki sport amatorski

14  000 zł

9. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Rekreacja i sport łączy pokolenia

1 000 zł

OGÓŁEM:

309 000 zł

  1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie wypoczynkowe w Ośrodku Kolonijnym „MAGNAT” w Łebie

17 000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Wakacje dla aktywnych

3 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Aktywny wypoczynek dla chłopców i dziewczynek

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Końskie, dnia 02 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909)w związku z uchwałą Nr XLII/410/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018roku zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19stycznia 2018 r.(decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych
w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji– pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support