OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zdania

1. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka ręczna

125 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej

12 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Pływamy i podnosimy sprawność i kondycję fizyczną”

6 000 zł

6. Konecki Klub Karate Kyokushin Karate pasją życia

6 000 zł

7. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury Przygotowanie zawodników z grupy zaawansowanej do startów w międzynarodowych zawodach karate kyokushin

2 000 zł

8. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY Konecki sport amatorski

14  000 zł

9. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Rekreacja i sport łączy pokolenia

1 000 zł

OGÓŁEM:

309 000 zł

 1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie wypoczynkowe w Ośrodku Kolonijnym „MAGNAT” w Łebie

17 000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Wakacje dla aktywnych

3 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Aktywny wypoczynek dla chłopców i dziewczynek

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Końskie, dnia 02 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909)w związku z uchwałą Nr XLII/410/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018roku zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19stycznia 2018 r.(decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych
w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji– pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych.

§ 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz termin i warunki realizacji zadania.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

§2. Termin, miejsce i warunki składania ofert

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 2. Oferty na realizację poszczególnych zadań wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią oferenta oraz dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „………………” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25stycznia 2018 r. do godz. 15.30.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 6. Do oferty należy załączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego o numerze: ………… ,
 • oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
 • oświadczenie, że oferent nie ubiega się o dofinansowanie tego samego zadania z innych środków budżetowych Gminy Końskie,
 • oświadczenie, o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Końskie (np. zwrot dotacji),
 • oświadczenie organizatorów wypoczynku, że podczas realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży….(podać tytuł zadania)zostaną spełnione wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
 1. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, rekomendacje i opinie o oferencie oraz realizowanych przez niego projektach.
 2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

 

§3. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert

 1. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem.
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 29stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. Nr 24 i ma charakter zamknięty. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa nie zdoła zaopiniować ofert podczas jednego posiedzenia, przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.
 3. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o kryteria określone w treści niniejszego ogłoszenia, na karcie oceny oferty, której wzór określa Burmistrz. Na podstawie przeprowadzonej oceny komisja wydaje opinię dotyczącą oferty wraz z proponowaną wysokością dotacji.
 4. Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert w wyznaczonym przez Komisję terminie.
 5. Uzupełnieniu lub korekcie podlegają następujące braki formalne:niezłożenie załączników do oferty, brak podpisów w ofercie i na załącznikach, brak daty potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w formie kserokopii, błędy pisarskie i rachunkowe.
 6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 7. Kryteria oceny formalnej:
 • oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 • oferta została sporządzona według obowiązującego wzoru,
 • oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie,
 • oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
 • oferta oraz załączniki zostały podpisane przez upoważnione osoby,
 • termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
 • wymagany wkład finansowy oferenta w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 1. Kryteria oceny merytorycznej:
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,posiadane opinie i rekomendacje) – 0-4 pkt,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-4 pkt,
 • proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, liczba osób objętych projektem, zakładane rezultaty realizacji zadania) – 0-6 pkt,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0-3 pkt,
 • planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania – 0-3 pkt,
 • planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-3 pkt,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na realizację zadań środków) – 0-2 pkt.
 1. W przypadku rozpatrywania ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria oceny merytorycznej:
 • atrakcyjność programu i miejsca wypoczynku – 0-3 pkt,
 • koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika – 0-2 pkt.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od daty zakończenia prac Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: umkonskie.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza.

 

§4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Oferent nie może ubiegać się o wsparcie realizacji zadania finansowanego z innych środków budżetowych Gminy Końskie.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu, z zastrzeżeniem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania nie może ulec zwiększeniu.
 4. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć pisemne oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione.
 5. Środki finansowe z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 • zakupów inwestycyjnych,
 • prac remontowych i budowlanych,
 • zakupu środków trwałych (w tym: gruntów, budynków, lokali),
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez oferenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony oferentowi według warunków określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i politycznej,
 • kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • kosztów utrzymania biura organizacji,
 • zobowiązań powstałych przez datą zawarcia umowy,
 • nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.
 1. Oferent posiadający uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowalne netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje mu prawo odliczania podatku VAT w całości lub w części), a oferent nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 2. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta wynosi 5% całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych oraz środki pozostałe. Pozafinansowy wkład własny oferenta nie może być przeliczony na wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne.
 3. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. własnych zasobów rzeczowych jak: nieruchomości, maszyny, urządzenia itp., zasobów udostępnionych nieodpłatnie np. lokali, świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz oferenta np. poligraficznych, transportowych i itp.) jego kalkulacja jest nieobowiązkowai nie należy jej wykazywać w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz przewidywanych źródłach finansowania (cz. IV pkt 8 i 9 oferty). Wniesiony wkład rzeczowy oferent opisuje w cz. IV pkt 13 oferty.
 4. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 5. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego rodzaju zadania, środki przeznaczone przez Gminę Końskie na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 6. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi w ramach konkursu oferentami.
 7. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina Końskie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez oferenta dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, tj.: kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, zaktualizowanego harmonogramu, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory  formularza oferty można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel.: (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

(więcej…)

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support