Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2017.

(więcej…)

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) w związku z uchwałą Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017 oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, – zarządzam, co następuje:

(więcej…)

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w roku 2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

(więcej…)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – informacja o wynikach konsultacji

Końskie, 2016-10-24
Znak: Ed. 523.1.2016
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 14 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 297/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.
Do konsultacji nie przystąpił żaden podmiot.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r.
3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
4. Wypełnione formularze można składać:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24),
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
c) drogą elektroniczną na adres: edukacja@umkonskie.pl w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Wydziale Edukacji, tel. (41) 372-34-59.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Pliki:

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 25 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Nr zadania Nazwa organizacji Zwięzły opis projektu Liczba przyzna
-nych punktów w ocenie merytory
-cznej
Wysokość przyznanej
na realizację zadania dotacji
1

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”, w siedzibie Klubu przy ul. Partyzantów 3.

20,6
max. 23
6.000,00 zł
2

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie.

20,8
max. 23
15.000,00 zł

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia – Kampania Edukacyjna Radości 2016 „Nie używkom wybieram Siebie”.

21,8
max. 23
11.250,00 zł

3

Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia – program profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów „Porozmawiajmy o uzależnieniach III”.

21,4
max. 23
7.000,00 zł

5a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym – realizacja programu „W turystyce siła”.

22,8
max. 24
7.000,00 zł

5b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program „Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów” zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

22,25
max. 24
7.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – sportowym „Pływanie sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu wolne od pokus” – udział zawodników klubu w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Końskie oraz Świetlic Środowiskowych, zawodów pływackich „Mikołajki z Wodnikiem” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym także zorganizowanie konkursów i turniejów profilaktycznych + zajęcia profilaktyki uzależnień.

21,0
max. 22
20.500,00 zł

5c

Miejski Klub Sportowy „Neptun” 26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień

23,0
max. 23
34.000,00 zł

5c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

18,66
max. 19
29.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w turniejach ogólnopolskich zawodników klubu, konkurs plastyczny + zajęcia profilaktyki uzależnień.

19,8
max. 20
22.000,00 zł

5c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich,
ul. Warszawska 38.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży + zajęcia profilaktyki uzależnień.

17,8
max. 18
14.500,00 zł

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.11-dniowa kolonia profilaktyczna w  Krynicy Morskiej (Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Bałtyk” ul. Tkaczy 11) – termin 01.08.2016r. – 11.08.2016r., ilość uczestników – 38;
8-dniowa kolonia profilaktyczna w Zawoi (Ośrodek Wypoczynkowy „Krakowianka”) – termin 01.07.2016r. – 08.07.2016r., ilość uczestników – 67;
Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 105.

32,0
max. 33
72.000,00 zł

Razem:

245.080,00 zł

Końskie, dnia 7 marca 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support