XXVIII sesja Rady Miejskiej w Końskich

zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata 2016-2022,
b) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 2016-2025,
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej.
4. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXVII sesję Rady Miejskiej w Końskich,
która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Projekt porządku obrad przewiduje:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Informacja Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” nt. możliwości uzyskania dofinansowania do przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020.
7. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Końskie.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2015/2016.
10.Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
11.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
12.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
f) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Proćwin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
i) ustalenia zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017,
k) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
l) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
m) zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu,
n) wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie,
o) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego,
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej,
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego,
s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów,
t) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej,
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
15. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXVI sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
d) w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
4. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Projekt porządku obrad przewiduje:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Końskich,
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomykowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie,
nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej
w Końskich,
nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla
w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe,
uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
Informacja nt. prac nad koncepcją rewitalizacji Sielpi.
Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Sprawozdanie z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy na lata 2015 – 2022 za rok 2015.
10.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 r.
12.Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2015 rok.
13.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
15.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
e) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

XXI sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

XX sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Projekt porządku obrad przewiduje
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Informacja nt. realizacji projektu p.n.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie za rok 2015.
10. Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,
b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
f) likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Końskie pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich,
g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu,
h) uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań,
k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2016 roku,
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
n) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich za rok 2015.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych.
15. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm.)
z   w   o   ł   u   j   ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej  Końskich, która odbędzie się

w dniu 24 lutego 2016 r. o godzinie 8.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,

 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,

 

c) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli,

 

d) w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie,

 

e) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

 

f) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach,

 

g) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

 

4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XVIII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
 Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy Końskie,
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
c) zmieniającej uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
d) zmieniającej uchwałę w Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XVII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XVII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Projekt porządku obrad przewiduje:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5.    Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym Gminy Końskie.
6.    Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych.
7.    Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2015.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
d)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie,
e)    zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
f)    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2016 rok,
g)    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2016 rok,
h)    uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi,
i)    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
j)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
k)    określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie,
l)    przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2025,
m)    likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Końskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
n)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,
o)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
p)    określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Końskie jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
q)    wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,
r)    utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
s)    zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
t)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
u)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie,
v)    nadania nazw ulicom na terenie miejscowości WĄSOSZ (obręb WĄSOSZ),
w)    wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres do 10 lat, nieruchomości położonej w mieście Końskie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
x)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta,
y)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński,
z)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich,
aa)    zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
bb)    przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2016 r.,
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
b)    odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
12.    Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Kubały na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
13.    Rozpatrzenie skargi Pana Waldemara Mietlińskiego i Pana Wiesława Mietlińskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
14.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
15.    Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rady Miejskiej.
16.    Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17.    Zakończenie obrad.

 

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support