Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 230/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio
do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski
na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

W konsultacjach uczestniczyło stowarzyszenie „SPINACZ”, które zgłosiło następującą uwagę do projektu uchwały:

Lp.

Zgłoszona uwaga

Sposób rozpatrzenia

1.

Dodanie punktu 4 w rozdziale VI § 6
o następującej treści:
4) wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla niepełnosprawnych dzieci”

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998,
z późn. zm.) w dziale VI określa zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego (art. 176 pkt 3 ww. ustawy). Mając na uwadze niniejszy przepis Gmina może prowadzić w tym zakresie współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, z późn. zm).

Z uwagi na brak środków finansowych na ten cel zadanie to nie zostało uwzględnione w katalogu priorytetowych zadań Gminy Końskie określonych
w projekcie Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Nieuwzględnienie wnioskowanego zapisu w projekcie programu nie zamyka ostatecznie możliwości realizacji przedmiotowego zadania w przypadku posiadania odpowiednich środków budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support