STATUT GMINY KOŃSKIE

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Mieszkańcy Gminy Końskie tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Ustrój wspólnoty, o której mowa w ust. 1, określają ustawy oraz niniejszy Statut.

§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy Końskie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 2. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Końskie,

 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Końskie,

 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Końskich,

 5. Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich,

 6. radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Końskich,

 7. komisji – należy przez to rozumieć stałą lub doraźną komisję Rady Miejskiej w Końskich,

 8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
  w Końskich,

 9. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,

 10. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Końskich,

 11. Biurze – należy przez to rozumieć Biuro Rady.

§ 3. 1. Gmina położona jest w Powiecie Koneckim, w Województwie Świętokrzyskim
i obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.

2. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 4. 1. Herbem Gminy są inicjały splecionych liter „JMK” w kolorze złotym na czerwonym polu. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

2. Zasady używania herbu określa odrębna uchwała.

3. Rada posługuje się pieczęcią urzędową okrągłą z herbem i napisem w otoku „Rada Miejska w Końskich”.

4. Burmistrz posługuje się pieczęcią urzędową okrągłą z herbem i napisem w otoku „Burmistrz Miasta i Gminy Końskie”.

5. Zasady stosowania pieczęci urzędowych określają odrębne przepisy.

§ 5. Świętami Gminy są „Dni Końskich” i „Konecki Wrzesień” obchodzone w trzecim kwartale każdego roku.

§ 6. 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, Rada nadaje Honorowe Obywatelstwo Miasta Końskie.

2. Zasady nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Końskie określa odrębna uchwała.

§ 7. 1. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem:

 1. swoich organów,

 2. gminnych jednostek organizacyjnych,

 3. innych podmiotów – na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2. Gmina może podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju
i za granicą.

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 8. Organami Gminy są:

1) Rada,

2) Burmistrz.

§ 9. Siedzibą organów Gminy jest miasto Końskie.

ROZDZIAŁ II 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 10. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.

2. Jednostki pomocnicze, o których mowa w ust. 1, tworzy, łączy, dzieli lub znosi Rada
w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa Rada odrębną uchwałą.

4. Inicjatywę mieszkańców, o której mowa w ust. 2, stanowi uzasadniony wniosek złożony
do Rady, poparty podpisami, co najmniej 20% pełnoletnich mieszkańców obszaru, który
ta jednostka obejmuje lub ma obejmować.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć listę zawierającą dane adresowe, PESEL oraz podpisy osób popierających.

§ 11. 1. Uchwała Rady w sprawie utworzenia, połączenia lub podziału jednostki pomocniczej powinna wskazywać nazwę, obszar, granice i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

2. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia, połączenia lub podziału tej jednostki,

3. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu Gminy obejmują:

 1. wnioskowanie o ujęcie w budżecie Gminy środków na realizację zadań jednostki pomocniczej,

 2. wnioskowanie o zmianę przeznaczenia środków ujętych w budżecie Gminy
  na realizacje zadań jednostki pomocniczej.

3. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określają statuty tych jednostek uchwalane przez Radę.

4. Nazwy sołectw i osiedli oraz ich zasięg terytorialny określa załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 13. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczącemu
w sesji przysługuje prawo zabrania głosu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Gminy.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

3. Kompetencje Rady określają ustawy oraz niniejszy Statut.

§ 15. 1. Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący,

 2. od 1 do 2 Wiceprzewodniczących,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. komisje stałe.

2.  Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

§ 16. 1. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Rady, w tym kierowanie spraw do rozpatrzenia przez komisje,

 2. określanie porządku obrad Sesji,

 3. przygotowanie i zwoływanie sesji oraz prowadzenie obrad,

 4. podpisywanie uchwał, protokołów z obrad sesji,

 5. nadzór nad bieżącymi pracami Rady,

 6. reprezentowanie Rady na zewnątrz,

 7. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatów,

 8. przyjmowanie skarg i wniosków i nadawanie im biegu.

2. Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego:

1) wykonuje zadania mu powierzone,

2) wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 17. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 1. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

 2. Komisję Prawa i Praworządności,

 3. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

 4. Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

§ 18. Obsługę Rady i jej komisji zapewnia Burmistrz.

ROZDZIAŁ IV

RADNI

§ 19. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liście obecności.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, radny w miarę możliwości zawiadamia przed ich terminem odpowiednio Przewodniczącego lub przewodniczącego komisji, a następnie w ciągu 7 dni usprawiedliwia swoją nieobecność.

§ 20.  Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących Gminy w siedzibie Urzędu.

§ 21. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada umożliwia radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 22. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim, przez co najmniej
3 radnych.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

4. Klub radnych wybiera ze swego grona przewodniczącego, który reprezentuje klub
na zewnątrz.

5. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu.

6. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

7. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.

8. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

§ 23. 1. Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIAŁ V

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna składa się z:

 1. przewodniczącego,

 2. wiceprzewodniczącego,

 3. pozostałych członków w liczbie ustalonej odrębną uchwałą.

2. W skład komisji nie wchodzą: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

4. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.

5. Każdy klub radnych wskazuje do składu Komisji Rewizyjnej jednego przedstawiciela.

6. Przedstawiciela radnych niezrzeszonych w klubach, Rada wybiera spośród radnych deklarujących wolę udziału w pracach Komisji Rewizyjnej.

§ 25. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach
w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego Komisji, rozstrzyga Komisja.

3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 27. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 28. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie
i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 29.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole określone w rocznym planie pracy.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole nieobjęte rocznym planem pracy na zlecenie Rady.

§ 30. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione przez kontrolowany podmiot.

§ 31. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowód mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 32. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

2. Wszczęcie kontroli przed upływem co najmniej 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.

3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 1. oznaczenie organu;

 2. datę i miejsce wystawienia;

 3. oznaczenie kontrolowanego;

 4. wskazanie zakresu kontroli;

 5. podpis przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 33. 1. Kontroli dokonują zespoły kontrolne składające się, co najmniej z trzech członków Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, które zawiera:

 1. oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

 2. wskazanie podstawy prawnej;

 3. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 4. oznaczenie kontrolowanego;

 5. określenie zakresu kontroli,

 6. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

 7. podpis przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

4. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej wchodzącemu w skład zespołu kontrolnego upoważnienia udziela wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

§ 34. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają o tym Przewodniczącego.

§ 35. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki
dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać
na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osób kontrolujących pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 36. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 37. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontrolujący niezwłocznie sporządzają protokół z kontroli zawierający:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiona i nazwiska kontrolujących,

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

9) pouczenie o prawie, o którym mowa w § 38.

2. Protokół z kontroli może zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 38. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu
na piśmie protokołu z kontroli.

§ 39. Protokół z kontroli sporządza się w czterech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni
od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 40. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy zawierający,
co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

§ 41. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) wykaz kontrolowanych podmiotów, przedmiot, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 42. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek,
co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Rady.

3. Dokumenty związane z pracą Komisji Rewizyjnej podpisuje jej przewodniczący
lub wiceprzewodniczący, a protokoły z jej posiedzeń – przewodniczący i protokolant.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia jej członków pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba, że termin posiedzenia komisji został podany do wiadomości na jej poprzednim posiedzeniu lub gdy posiedzenie ma charakter nadzwyczajny.

§ 43. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 44. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro.

§ 45. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z porad, opinii i ekspertyz wymaga zawarcia umowy
i wypłaty wynagrodzenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje z wnioskiem
do Burmistrza o zawarcia stosownej umowy.

§ 46. 1. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami Rady.

2. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji
w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 47. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli
lub inne organy kontroli.

ROZDZIAŁ VI

KOMISJE RADY

§ 48. 1. Do zadań stałych komisji należy:

 1. wykonywanie kontroli w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

 2. opiniowanie projektów uchwał,

 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, inne komisje
  lub Burmistrza,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,

5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy w sprawach działalności Burmistrza oraz podległych jednostek.

§ 49. 1. W skład komisji wchodzą:

 1. przewodniczący,

 2. wiceprzewodniczący,

 3. pozostali członkowie komisji w liczbie ustalonej odrębną uchwałą Rady.

§ 50. 1. Wyboru i odwołania przewodniczącego komisji dokonuje Rada.

2. Wyboru wiceprzewodniczącego komisji dokonuje komisja spośród swoich członków.

§ 51. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów pracy,

2) ustalanie terminów i porządku posiedzeń,

3) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń i nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem,

5) reprezentowanie komisji wobec Rady i innych komisji,

 1. przedstawianie Radzie do zatwierdzenia wniosków komisji dotyczących zmiany jej składu osobowego w przypadkach:

a) rezygnacji z pracy członka komisji,

b) propozycji zmiany składu komisji.

§ 52. 1. Komisje pracują na posiedzeniach:

 1. zwyczajnych – zwoływanych w trybie określonym w ust. 2,

 2. nadzwyczajnych – zwoływanych na wniosek Przewodniczącego, do zaopiniowania projektów uchwał przewidzianych do rozpatrzenia na nadzwyczajnej sesji Rady zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad komisji, przewodniczący komisji zawiadamia
jej członków pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba, że termin posiedzenia komisji został podany do wiadomości na jej poprzednim posiedzeniu.

§ 53. 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa
jej składu.

2. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący.

3. Postanowienia komisji podejmowane są w formie uchwał.

4. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 54. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

2. Dokumenty związane z pracą komisji podpisuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący,
a protokoły z jej posiedzeń – przewodniczący i protokolant.

§ 55. Komisje przedstawiają na sesji sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 56. Postanowienia dotyczące komisji stałych stosuje się odpowiednio do komisji doraźnych.

§ 57. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają odpowiednie zastosowanie unormowania dotyczące trybu działania Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 58. Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów należą
w szczególności sprawy:

 1. budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,

 2. podatków i opłat oraz samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne,

 3. majątkowe przekraczające zakres zwykłego zarządu,

 4. zaciągania zobowiązań,

 5. współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel majątku,

 6. wykonania budżetu oraz jego zmian,

 7. planów zagospodarowania przestrzennego i programów gospodarczych,

 8. budowy, remontów i utrzymania zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, dróg i innych obiektów komunalnych,

 9. geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa, melioracji i gospodarki zasobami wody,

 10. gospodarki nasiennej, hodowlanej, współpracy ze służbą weterynaryjną i innymi służbami działającymi na rzecz rolnictwa i jego bazy,

 11. likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich
  w majątek,

 12. handlu, drobnej wytwórczości i usług, targowisk i hal targowych,

 13. cmentarzy komunalnych,

 14. warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o mieszkanie komunalne oraz współudział w ustalaniu przydziałów tych mieszkań.

§ 59. Do zadań Komisji Prawa i Praworządności należą w szczególności sprawy:

1) ochrony mienia,

2) ochrony przeciwpożarowej, działalności straży pożarnych,

3) przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym,

4) nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy,

5) organizacji ruchu drogowego,

6) rozpatrywania i kontroli sposobu załatwiania skarg i wniosków mieszkańców Gminy.

§ 60. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki należą w szczególności sprawy:

1) szkolnictwa i wychowania młodzieży,

2) działalności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

3) upowszechniania oświaty,

4) czytelnictwa i bibliotek,

5) kultury i sztuki,

6) kultury fizycznej, sportu i turystyki,

7) promocji Gminy.

§ 61. Do zadań Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:

 1. działalności placówek służby zdrowia,

 2. pomocy społecznej,

 3. ochrony środowiska,

 4. zamierzeń inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska,

 5. higieny, bezpieczeństwa pracy,

 6. zieleni komunalnej i zadrzewień.

ROZDZIAŁ VII

TRYB PRACY RADY

1. Sesje Rady

§ 62. Rada pracuje na sesjach:

1) zwyczajnych – zwoływanych w normalnym trybie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał,

2) nadzwyczajnych – zwoływanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy,

3) uroczystych – zwoływanych z racji uroczystości państwowych, świąt lokalnych oraz innych wyjątkowo uroczystych okoliczności.

§ 63. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Rada może podejmować:

 1. postanowienia proceduralne,

 2. deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

 3. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

 4. apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

 5. opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

2. Przygotowanie sesji

§ 64. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden
z Wiceprzewodniczących.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1. ustalenie porządku obrad,

 2. ustalenie terminu i miejsca obrad,

 3. dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

 4. ustalenie listy osób zaproszonych na sesję.

§ 65. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien zawierać następujące punkty:

 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 2. informacja Burmistrza o pracach między sesjami,

 3. rozpatrzenie projektów uchwał,

 4. interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi,

 1. informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.

§ 66. 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji wraz z materiałami
i projektami uchwał, dostarcza się radnym najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad,
za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub w inny skuteczny sposób z zastrzeżeniem zachowania terminów przedkładania projektu budżetu Miasta i Gminy i sprawozdania z jego wykonania, wynikających z ustawy o finansach publicznych i z uchwały w sprawie procedury budżetowej
.

2. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.

§ 67. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Przebieg Sesji

§ 68. 1. Otwarcie sesji następuje przez wygłoszenie przez Przewodniczącego formuły „Otwieram Sesję Rady Miejskiej w Końskich”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza, na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

3. W przypadku braku kworum Przewodniczący przerywa sesję i wyznacza termin następnego posiedzenia z pominięciem wymogów określonych w § 66 ust. 1 Statutu.

4. W sytuacjach określonych w ust. 3 wpisuje się do protokołu przyczyny przerwania sesji,
w tym imiona i nazwiska radnych, którzy:

1) są nieobecni na sesji,

 1. bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad.

§ 69. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według porządku sesji i czuwa nad jej sprawnym przebiegiem.

2. W trakcie sesji Przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczącemu.

3. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku sesji może wystąpić radny lub Burmistrz.

§ 70. 1. Sesje są jawne z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.

2. Jeżeli przedmiotem sesji są sprawy ustawowo objęte tajemnicą, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

3. W sytuacjach określonych w ust. 2 na sali obrad pozostają oprócz radnych jedynie osoby, których obecność jest niezbędna w obradach.

§ 71. 1. Sesja Rady odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić ze względu na:

 1. niemożliwość wyczerpania porządku obrad,

 2. konieczność rozszerzenia porządku obrad,

 3. potrzebę uzyskania dodatkowych informacji, analiz i materiałów niezbędnych
  do rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem obrad,

 4. inne nieprzewidziane okoliczności.

§ 72. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Miejskiej w Końskich”.

2. W przypadku przerwania sesji, Przewodniczący kończy posiedzenie, wypowiadając formułę: ”Zamykam …… posiedzenie …… sesji Rady Miejskiej w Końskich.”

3. W przypadku kontynuowaniu tej samej sesji na kolejnym posiedzeniu, Przewodniczący wznawia obrady, wypowiadając formułę: „Wznawiam …… Sesję Rady Miejskiej w Końskich
i otwieram jej …… posiedzenie”.

§ 73. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi organami stanowiącymi samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych organów stanowiących samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący zainteresowanych organów stanowiących samorządu terytorialnego.

4. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej, co najmniej połowa radnych
z każdego organu stanowiącego samorządu terytorialnego.

5. Na sesjach, o których mowa w ust. 1, współprzewodniczą Przewodniczący każdego
z uczestniczących w danej sesji organów stanowiących samorządu terytorialnego, uzgadniając między sobą, który z nich, w którym czasie przewodniczy obradom, a jeżeli nie mogą ustalić zasad przewodniczenia, przewodniczy im wówczas najstarszy z nich wiekiem.

6. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych każdego organu stanowiącego – uczestnika sesji.

7. Uchwały oraz protokoły z sesji podpisują odpowiednio Przewodniczący, o których mowa
w ust. 5.

8. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy Statutów samorządów terytorialnych, które biorą udział we wspólnej sesji.

9. Koszty zorganizowania wspólnej sesji ponoszą jej uczestnicy.

4. Uprawnienia i obowiązki uczestników Sesji

§ 74. 1. Przewodniczący czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji w zakresie tematu, formy i czasu wystąpienia radnych.

2. Radny może się zgłaszać do dyskusji nad każdym punktem obrad.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie sesji.

5. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, odbiera mu głos i fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 75. 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spoza Rady.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad osobie (osobom) spoza Rady (publiczność), która swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłóca porządek obrad. W takim przypadku fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 76. 1. W czasie Sesji Przewodniczący udziela Radnemu głosu poza kolejnością,
w przypadku zgłaszania wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być:

1) stwierdzenie kworum,

2) zakończenie dyskusji,

3) zwiększenie lub ograniczenie czasu i ilości wystąpień,

4) przerwa w obradach,

5) zamknięcie listy mówców,

6) powtórne przeliczenie głosów,

7) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,

8) wyłączenie jawności obrad,

9) zmiana kolejności porządku obrad,

10) zmiana sposobu przeprowadzenia głosowania,

11) głosowanie bez dyskusji,

12) reasumpcja głosowania,

13) głosowanie imienne,

14) sprawdzenie listy obecności,

15) przekazanie sprawy do zaopiniowania lub rozpatrzenia przez komisję.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia wniosku.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga poprzez głosowanie.

§ 77. 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością następującym osobom biorącym udział w Sesji:

 1. Posłom na Sejm RP i Senatorom RP,

 2. przedstawicielom administracji rządowej,

 3. przedstawicielom innych organów samorządu terytorialnego, związków i porozumień międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin, do których przystąpiła Gmina,

 4. Burmistrzowi lub osobom przez niego upoważnionym,

 5. osobom zaproszonym, w związku z określonym punktem porządku obrad,

 6. przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej w sprawach bezpośrednio dotyczących jednostki pomocniczej.

5. Interpelacje i zapytania

§ 78. 1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez właściwy organ Gminy.

2. Radny składa interpelację na piśmie na sesji bądź w okresie między sesjami.

3. Interpelacje kieruje się do Burmistrza.

4. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później
niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania lub ustnie podczas sesji, na której przedstawiono interpelację. Odpowiedź na piśmie przekazuje się radnemu i Przewodniczącemu.

5. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń zapytania.

6. W przypadku odpowiedzi niewystarczającej, radny może zażądać uzupełnienia odpowiedzi.

§ 79. 1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej o zasadniczym znaczeniu dla Gminy
i wnoszone jest ustnie na sesji lub na piśmie w okresie między sesjami.

2. Odpowiedzi na zapytanie udziela Burmistrz, bądź wskazana przez niego osoba ustnie
na sesji lub w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz na piśmie w ciągu 30 dni.

6. Uchwały

§ 80. 1. Uchwały, deklaracje, oświadczenia i apele sporządzane są w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 81. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny, Komisje Rady, Burmistrz oraz kluby radnych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

4) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały (z dniem podjęcia, ogłoszenia lub w określonym terminie),

5) sposób ogłoszenia.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym oraz właściwe komisje pod względem merytorycznym.

5. W przypadku zgłoszenia dwóch alternatywnych projektów uchwał dotyczących tego samego przedmiotu, jeżeli projekt poddany pod głosowanie, jako pierwszy uzyskał wymaganą ilość głosów – głosowania nad drugim alternatywnym projektem uchwały, jako bezprzedmiotowym nie przeprowadza się.

§ 82. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.

2. Uchwała powinna zawierać:

 1. datę, tytuł i numer,

 2. podstawę prawną,

 3. dokładną merytoryczną treść uchwały,

 4. określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

 5. termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 83. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego, prowadzącego obrady.

§ 84. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 85. 1. Biuro ewidencjonuje uchwały w rejestrze i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.

2. Oryginały uchwał Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi.

7. Tryb głosowań

§ 86. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności kworum tzn., co najmniej połowy składu Rady – chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Do ważności uchwały wymagane jest kworum ustalane w momencie głosowania.
W przypadku głosowania jawnego jest to suma obejmująca liczbę głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz liczbę radnych obecnych na sali obrad i niebiorących udziału
w głosowaniu. W przypadku głosowania tajnego jest to ilość wszystkich wydanych kart
do głosowania, które odpowiadają wymogom formalnym.

3. Za moment głosowania uważa się okres od ogłoszenia przez Przewodniczącego rozpoczęcia głosowania do ogłoszenia jego wyników.

4. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowania tajnego i imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.

5. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych.

§ 87. 1. Zwykła większość głosów, jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa,
co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.

2. Ilekroć przepis ustawy wymaga podjęcia uchwały:

 1. bezwzględną większością głosów – oznacza to, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się,

 2. bezwzględną większością ustawowego składu Rady – oznacza to liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 88. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez wyraźne podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciwko” oraz „wstrzymujące się”. Dopuszcza się możliwość liczenia głosów przy użyciu systemu elektronicznego.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony przez Radę sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.

§ 89. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących, a w razie potrzeby również innych radnych, wyznaczonych przez Przewodniczącego. Głosy sumuje się porównując wynik z listą radnych obecnych na sali w trakcie głosowania i nakazuje się odnotowanie wyników w protokole sesji.

§ 90. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w ustawie,
w sposób gwarantujący zachowanie tajności oddania głosu.

2. Głosowanie tajne przeprowadza, wyłoniona w toku obrad spośród radnych, Komisja Skrutacyjna (3 osoby) przy pomocy sporządzonych przez nią i ostemplowanych pieczątką Rady kart do głosowania, na których wymienia się nazwiska kandydatów bądź możliwe wersje odpowiedzi. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na stanowisko lub do organu,
do którego odbywają się wybory.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania. Komisja wręcza karty do głosowania. W trakcie głosowania Przewodniczący Komisji czuwa nad zachowaniem zasady osobistego (bezpośredniego) głosowania. Karty do głosowania wrzuca się do zamkniętej i opieczętowanej urny, po uprzednim sprawdzeniu przez Komisję, iż jest ona pusta.

4. Głosowanie nad kandydaturami na funkcje, na które Rada dokonuje wyboru
w głosowaniu tajnym, odbywa się według następujących zasad:

 1. wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

 2. nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w kolejności alfabetycznej,

 3. głosowanie odbywa się przez dokonanie skreśleń,

 4. wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość głosów,

 5. w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów, przeprowadza się następną turę wyborów –
  na liście umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”,

 6. w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w turze trzeciej, przeprowadza się w innym terminie nowe wybory na wakujące miejsca mandatowe.

5. Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. karta do głosowania jest przedarta lub przekreślona całkowicie,

 2. zawiera ilość nie skreślonych kandydatów większą niż jest miejsc mandatowych
  lub nie zawiera jednoznacznej decyzji głosującego,

 3. karta jest inna niż sporządzona przez Komisję Skrutacyjną.

6. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

7. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół i podaje wynik głosowania.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, powinien zawierać:

 1. skład Komisji Skrutacyjnej,

 2. datę i przedmiot głosowania,

 3. liczbę wydanych kart do głosowania,

 4. liczbę kart wyjętych z urny,

 5. liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

 6. wskazanie wyników głosowania,

 7. podpisy członków Komisji Skrutacyjnej.

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów,
z których przynajmniej jeden zajmowałby miejsce mandatowe, przeprowadza się następną turę wyborów. Na liście umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów.

§ 91. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawą
lub uchwałą Rady.

2. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności, a wywołany radny ustnie wyraża swą wolę w sprawie będącej przedmiotem głosowania, oświadczając czy jest „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje
od głosu”.

§ 92. 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,
a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór,
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

§ 93. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za podjęciem uchwały w całości
ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

8. Protokół z sesji

§ 94. 1. Z każdej sesji pracownik Biura sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad oraz podejmowanych uchwał i rozstrzygnięć. Przebieg sesji nagrywa się
za pomocą dostępnych urządzeń utrwalających dźwięk.

2. Protokół powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) uchwalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowań z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,

8) stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji,

9) zdanie odrębne wniesione przez radnego na piśmie,

10) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych gości oraz podjęte przez Radę uchwały.

5. Protokół z poprzedniej sesji Rady przyjmowany jest na następnej zwyczajnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych lub Burmistrza
do Przewodniczącego nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione, mogą przedkładać je na sesji,
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada.

Rozdział VIII 

TRYB PRACY BURMISTRZA

§ 95. 1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

3. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

§ 96. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 97. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu wraz ze strukturą organizacyjną określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz,

4. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Rozdział IX 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 98. Powszechność dostępu do informacji publicznej realizowana jest poprzez:

 1. zamieszczanie informacji na urzędowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

 2. wgląd do dokumentów urzędowych;

 3. zamieszczanie informacji na urzędowych tablicach ogłoszeń;

 4. wstęp na posiedzenia Rady i jej komisji.

§ 99. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Szczegółowy tryb udostępniania i korzystania
z informacji publicznej określa odrębne zarządzenie Burmistrza.

Rozdział X 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 100. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support