Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w związku z uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
  1. nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,  z późn.zm.),
  3. korzystają z pełni praw publicznych,
  4. posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Otwarcie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
(więcej…)

Orszaki Trzech Króli w Końskich

Orszaki Trzech Króli przeszły w poniedziałek 6 stycznia przez nasze miasto. Organizowały je parafie: Chrystusa Odkupiciela, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz świętego Mikołaja. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Krzysztof Obratański. Trzy orszaki spotkały się przed kolegiatą świętego Mikołaja, gdzie królów oraz Rodzinę Świętą przywitali ksiądz kanonik Andrzej Zapart oraz burmistrz Krzysztof Obratański. Potem królowie złożyli pokłon Rodzinie Świętej i, przed ołtarzem polowym, rozpoczęło się wielkie kolędowanie.

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support