Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLII sesję Rady Miejskiej w Końskich,
która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Końskie.
7. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2016/2017.
9. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
10. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę Nr XXIX/279/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Emilii Plater w Końskich,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziebałtowie,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopaninach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopaninach,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modliszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modliszewicach,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  w Pomykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Pomykowie,
m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rogowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rogowie,
n) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli,
o) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
p) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
q) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018,
r) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta,
s) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków,
t) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice,
u) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice,
v) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków,
w) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
x) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
y) zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie,
z) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
aa) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
bb) zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Metalurgów w Końskich oraz Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy i w Końskich.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
15.Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli funkcjonowania M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support