Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXXI sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja nt. działalności członków Stowarzyszenia oraz osób sympatyzujących – wolontariuszy, dotycząca przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Powiatu Koneckiego.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
6. Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2016.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
8. Informacja nt. prac nad rewitalizacją Sielpi.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny za rok 2016.
10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,
b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.,
e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
f) zmieniająca uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
g) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań,
h) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2017 roku,
j) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017 – 2021,
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką,
m) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie,
n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie,
o) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
p) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
11. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
12. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support