Przedszkolaki powitały Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień wiosny powitał nas ciepłymi promieniami słońca. W samo południe 21 marca br. przed Urzędem Miasta i Gminy Końskie  w  barwnym korowodzie zgromadziły się przedszkolaki by powitać „Wiosnę” – najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością.

(więcej…)

XX sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Projekt porządku obrad przewiduje
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Informacja nt. realizacji projektu p.n.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie za rok 2015.
10. Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,
b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
f) likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Końskie pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich,
g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu,
h) uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań,
k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2016 roku,
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
n) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich za rok 2015.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych.
15. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support