Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, określono dla:

I. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty:

 1. od 1 osoby zamieszkałej, w przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu segregacji określonego odrębną uchwałą – 8,00 zł/mc,
 2. od 1 osoby zamieszkałej – 16,00 zł/mc.

II. właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawkę opłaty od pojemnika

jeżeli odpady SĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 1. pojemności 0,11 m3 – 18,80 zł,
 2. pojemności 0,12 m3 – 20,40 zł,
 3. pojemności 0,24 m3 – 41,00 zł,
 4. pojemności 1,1 m3 – 187,60 zł,
 5. pojemności 4,5 m3 – 767,40 zł,
 6. pojemności 7 m3 – 1 193,80 zł.

jeżeli odpady NIE SĄ zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 1. pojemności 0,11 m3 – 37,60 zł,
 2. pojemności 0,12 m3 – 40,80 zł,
 3. pojemności 0,24 m3 – 82,00 zł,
 4. pojemności 1,1 m3 – 375,20 zł,
 5. pojemności 4,5 m3 – 1 534,50 zł,
 6. pojemności 7 m3 – 2 387,60 zł.

III. właścicieli nieruchomości posiadających domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości

 1. od 1 domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu segregacji określonego odrębną uchwałą – 35,00 zł,
 2. od 1 domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 70,00 zł.

Uznaje się, że odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy:

co najmniej 40% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku poprzednim, stanowią odpady zebrane selektywnie.

Zadeklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przelewem na rachunek bankowy nr 17 1240 1372 1111 0010 6268 8133 lub do inkasentów w przypadku sołectw w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość opadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze lub danych uzyskanych z innych źródeł.

Deklarację należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich pokój nr 213 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie. W celu zaczerpnięcia większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 41 372 32 49 wew. 213.

 

Metoda obliczania stopnia segregacji

Poradnik segregacji odpadów komunalnych

Poradnik jak wypełnić deklarację

Aktualny druk deklaracji (2019)


Uchwały Rady Miejskiej w Końskich tworzące nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała Nr XXI/236/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie (akt nieobowiązujący)
 2. Uchwała Nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Końskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 3. Uchwała Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (akt nieobowiązujący)
 4. Uchwała Nr XXI/239/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 5. Uchwała Nr XXI/240/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (akt nieobowiązujący)
 6. Uchwała Nr XXI/241/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (akt nieobowiązujący)
 7. Uchwała Nr XXXII/336/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (akt nieobowiązujący)
 8. Uchwała Nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie (akt nieobowiązujący)
 9. Uchwała Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 10. Uchwała Nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (akt nieobowiązujący)
 11. Uchwała Nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 12. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (akt nieobowiązujący)
 13. Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie (akt nieobowiązujący)
 14. Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 15. Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (akt nieobowiązujący)
 16. Uchwała Nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 17. Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku terenie Miasta i Gminy Końskie
 18. Uchwała Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (akt nieobowiązujący)
 19. Uchwała Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 20. Uchwała Nr XXIV/228/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Końskich w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 21. Uchwała Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 22. Uchwała Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
 23. Uchwała Nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 24. Uchwała Nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 25. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 26. Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 27. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 28. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 29. Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

.

Aktualizacja 2020-02-18

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support