Ogłoszenie – nabór kandydatów na członka Koneckiej Rady Sportu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania oraz Zarządzeniem nr 243/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie odwołania członka Koneckiej Rady Sportu

ogłasza nabór kandydatów na członka Koneckiej Rady Sportu

(więcej…)

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

(dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w związku z uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. ochrony i promocji zdrowia,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
    1. nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
    2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,  z późn.zm.),
    3. korzystają z pełni praw publicznych,
    4. posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
  5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – informacja o wynikach konsultacji społecznych

Końskie, 2019-10-14

Znak: Ed. 523.1.2019

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

(więcej…)

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 30 września 2019r. do dnia 14 października 2019r.
3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi)oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich: www.mgops.konskie@op.pl
4. Wypełnione formularze można składać:
a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 9)
b) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie
c) drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (decyduje data wpływu formularza).
Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-79-20.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support