Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 506713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277, z 2020 poz. 1492) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) w związku z uchwałą Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2021 oraz zgodnie z uchwałą Nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 listopada 2020r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,  – zarządzam, co następuje:

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1)nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności
(do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 ( pok. 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z  wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – pok. nr 1, tel. 41 372 69 05 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl ( w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020)w związku z uchwałą Nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofertw otwartym konkursie ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 9, tel. 517 415 724 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi

Końskie, 2020-10-26

Znak: Ed. 523.1.2020

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

(więcej…)

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

 

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie.
  2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
  4. Wypełnione formularze można składać:

a)      osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1,

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,

c)      drogą elektroniczną na adres: edukacja@umkonskie.pl

w terminie określonym w pkt. 2 (decyduje data wpływu formularza). Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Wydziale Edukacji,
    tel. (41) 372-32-49 wew. 119.

 

Ogłoszenie – przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2021

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support