XXXIV sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./

zwołuję

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się

w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

(więcej…)

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

(więcej…)

XXX sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

(więcej…)

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Końskich

zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata 2016-2022,
b) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 2016-2025,
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej.
4. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXVII sesję Rady Miejskiej w Końskich,
która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Projekt porządku obrad przewiduje:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Informacja Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” nt. możliwości uzyskania dofinansowania do przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020.
7. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Końskie.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2015/2016.
10.Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
11.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
12.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
f) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Proćwin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
i) ustalenia zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017,
k) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
l) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
m) zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu,
n) wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie,
o) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego,
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej,
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego,
s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów,
t) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej,
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
15. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXVI sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
d) w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
4. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Projekt porządku obrad przewiduje:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Końskich,
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomykowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie,
nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej
w Końskich,
nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla
w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe,
uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
Informacja nt. prac nad koncepcją rewitalizacji Sielpi.
Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Sprawozdanie z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy na lata 2015 – 2022 za rok 2015.
10.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 r.
12.Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2015 rok.
13.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
15.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

XXII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
e) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

XXI sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support