logo power

Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu „Wspólny Plan”
dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń

baner ipk Nieświń

Gmina Końskie przystąpiła do udziału w projekcie „Wspólny plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.19-00-00-KP20/18). Projekt jest wdrażany przez Fundację Wise Europa – Fundacje Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundacje Stabilo. Przedmiotem zgłoszonego przez gminę do realizacji projektu jest „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo Nieświn”. Na realizacje planu konsultacji Gmina Końskie uzyskała grant w wysokości 26 330 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument stanowiący lokalne prawo. Określa zasady zabudowy i zagospodarowania działek położonych w jego obszarze i dotyczy zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, jak również tereny szkoły, kościoła, dróg, parkingów. Plan miejscowy określa bardzo precyzyjnie możliwe zagospodarowanie terenów, co odbywa się w procedurze uwzględniającej udział mieszkańców.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Nieświń ma na celu uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie kierunków w jakich zmieni się miejscowość.

Z uwagi na wzmożony ruch budowlany na terenie sołectwa Nieświń, który w wielu przypadkach prowadzi do rozproszenia zabudowy, uznano za celowe sporządzenie MPZP. O przystąpieniu do opracowania dokumentu zadecydowano podejmując Uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Projekt MPZP obejmującego sołectwo Nieświń został opracowany przez, wyłonioną w drodze przetargu, firmę projektową TEREN Sp. z o. o. z Łodzi

Plan obejmuje część sołectwa Nieświń, z którego wyłączone zostały tereny leśne.

Dla przedmiotowego planu zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Mieszkańcy i zainteresowani zostaną zaproszeni na spotkania informacyjne bezpośrednie i internetowe oraz poproszeni o złożenie opinii co do zasadności zapisów w projekcie MPZP. Możliwe będzie złożenie opinii poprzez odpowiednie formularze pisemnie oraz poprzez narzędzie internetowe kmap. Uczestnicy konsultacji otrzymają także gadżety promocyjne. Materiały promocyjne (ulotki, zaproszenia, plakaty, gadżety promocyjne) oraz urządzenia techniczne (tj. komputery z oprogramowaniem, drukarka, rzutnik, ekran, itp.) zostaną opłacone z grantu otrzymanego przez Gminę.

Celem prowadzenia konsultacji społecznych jest wyjaśnienie mieszkańcom, że planowanie przestrzenne to podejmowanie decyzji o sposobie zagospodarowania terenów oraz możliwości uwzględnienia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron i zapewnienia jak najlepszej przestrzeni do życia oraz zebranie opinii i propozycji dotyczących rozwiązań przestrzennych. Dzięki konsultacjom możliwe jest pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań w MPZP, zbadanie nastrojów społecznych oraz potencjalnych sytuacji konfliktowych.Poprzez swój udział mieszkańcy mają wpływ na końcowe rozwiązania zawarte w planie, których są ”współautorami”.

Konsultacje „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń” będą przeprowadzane, tak jak w przypadku każdego innego planu miejscowego, przez pracowników Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (UKO) w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.

Terminy spotkań w ramach konsultacji społecznych:
• 15 września 2021 r. godz. 15.00, Sala Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich – Spotkanie hybrydowe z mieszkańcami (udział bezpośredni mieszkańców sołectwa oraz online – poprzez platformę Google Meet) z udziałem projektanta MPZP i pracowników UKO
• 29 września 2021 r godz. 14-18, Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu – jednorazowy Punkt Konsultacyjny, konsultacje z pracownikami UKO.

Na wszystkie spotkania konsultacyjne będzie możliwość indywidualnego umówienia się: telefonicznie pod numerem 573 450 114 oraz mailowo: sflorczynski@umkonskie.pl , echwaścińska@umkonskie.pl , ikosiorek@umkonskie.pl . Pod wyżej wymienione adresy e-mailowe możliwe będzie także przesłanie pytań i opinii.

Gmina Końskie zachęca wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, podmioty gospodarcze, prowadzące w miejscowości działalność, a także przyszłych mieszkańców sołectwa Nieświń do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dla lepszego, efektywniejszego i odpadającego potrzebom rzeczywistym zagospodarowania przestrzeni sołectwa Nieświń. Dzięki zaangażowaniu ustalone w MPZP zapisy będą najlepsze dla wszystkich stron (mieszkańców, Inwestorów, gminy).

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support