Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na LI sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich za 2017 rok wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny za rok 2017.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Końskie za rok 2017 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
11. Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Końskie.
12. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
13. Informacja nt. prac nad rewitalizacją Sielpi.
14. Informacja nt. funkcjonowania ZOSiR oraz przygotowania do sezonu obiektów będących w jego zarządzie.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką,
b) zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej,
c) zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta,
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta,
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Partyzantów i Polnej,
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
j) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: „Rekultywacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni”,
k) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
l) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.,
n) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
o) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie,
p) pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg na terenie Gminy Końskie poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
q) zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Metalurgów w Końskich oraz Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy i w Końskich,
r) zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz Biskupa Antoniego Pawłowskiego,
s) zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wschodniej w Sierosławicach i Modliszewicach,
t) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy Końskie,
u) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
v) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,
w) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie,
x) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4971/5 o powierzchni 0,0188 ha oraz niezabudowanej działki nr 4971/1 o powierzchni 0,0013 ha, położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
17. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support