Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na LII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I 4.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej,
b) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/268/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/1, 3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej,
e) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
g) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2018 r.,
i) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie,
j) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie,
k) nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 rok.
8. Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie w latach 2015-2016.
9. Informacja nt. przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno – wypoczynkowego.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
11. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
12. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support