Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na LVIII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Końskie.
6. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2017/2018.
8. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
9. Sprawozdanie za 2017 rok z Monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022.
10. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Końskie nieruchomości gruntowej położonej w Modliszewicach,
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
f) zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta,
h) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”,
i) zmiany Statutu Gminy Końskie,
j) zmieniającej uchwałę Nr LII/496/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
k) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska z kontroli w zakresie stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
15. Informacja nt. oświadczeń majątkowych.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support