OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie stanowiącej etap wstępny do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Końskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 20 maja do dnia 20 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały wraz z diagnozą, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia, oraz formularzem konsultacyjnym zostanie udostępniony w dniu 20maja 2022 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w zakładce „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”. Od tego dnia będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1, w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu (41) 372 32 49 wew. 212.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich przy ul. Armii Krajowej 2. W ramach spotkania autorzy diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji omówią cele, zasady i etapy procesu rewitalizacji, przedstawią metodykę i wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz będą gotowi do odpowiedzi na pytania i udziału w dyskusji.
  2. debaty w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 7czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00. Debata pomyślana jest jako okazja do kontynuowania ewentualnej dyskusji ze spotkania otwartego, jak i możliwości udziału w konsultacjach osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnym. Z myślą o tych osobach w ramach debaty przedstawione zostaną te same treści, które będą prezentowane na spotkaniu otwartym.Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl do 3 czerwca 2022 r. – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.
  3. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 20 maja 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail:abatorowska@umkonskie.pl
  4. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 20 maja 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji” lub do pobrania w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30)– wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dopiskiem „rewitalizacja” lub dostarczyć do pokoju wskazanego powyżej.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

  1. z datą wpływu przed dniem 20maja 2022 r. i po dniu 20czerwca 2022 r.
  2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
/-/ Krzysztof Obratański

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support