Szanowni Państwo

Od dnia 1 września 2020 roku zostanie uruchomiona na terenie Gminy Końskie nowa sieć połączeń autobusowych tzw. komunikacja miejska. Sieć została tak zaprojektowana aby była możliwość zarówno dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli, jak i powrotu do domu.

Wybrani przez Gminę przewoźnicy będą pobierać opłaty za przejazd w wysokości zgodnej z uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie. Rodzic/opiekun prawny/osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem samodzielnie dokonywać będzie zakupu biletów miesięcznych dla dziecka/ucznia i jego opiekuna na poszczególne miesiące nauki w roku szkolnym 2020/2021 (wrzesień 2020 czerwiec 2021) u przewoźnika świadczącego usługę przewozu osób w ramach komunikacji publicznej. Dane teleadresowe przewoźników podano poniżej.

W związku z powyższym Gmina Końskie obowiązek dowozu uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli wynikający z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) realizowała będzie poprzez dokonywanie comiesięcznych zwrotów kosztów przejazdu dziecka/ucznia oraz jego opiekuna środkami komunikacji publicznej. Zmianie ulegną zasady zakupu biletów miesięcznych/jednorazowych od przewoźników dla dzieci/uczniów oraz opiekunów (do ukończenia przez dziecko 7 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Końskie, uprawnionych do korzystania z bezpłatnych biletów miesięcznych.

Gmina Końskie dokona zwrotu kosztów zakupionych biletów miesięcznych na podstawie złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem OŚWIADCZENIA dotyczącego zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego dziecka/ucznia i jego opiekuna uprawnionego do przejazdu środkami komunikacji publicznej stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z dołączonym do niego oryginalnym biletem miesięcznym lub biletami jednorazowymi. Oświadczenie wraz z załączonym biletem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza dziecko, do 15 dnia każdego miesiąca, po zakończonym miesiącu podlegającym zwrotowi (np. za wrzesień 2020 r do 15 października 2020 r). W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. określonego terminu.

Refundacja zakupionych biletów miesięcznych i jednorazowych nastąpi przelewem na wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia.

Gmina Końskie dokona zwrotu kosztów zakupionych biletów miesięcznych i jednorazowych wystawionych na dane dziecko/ucznia w następującym przypadku:

 1. Dziecko/uczeń znajduje się na liście uczniów uprawnionych do dowozu, którą sporządza dyrektor placówki oświatowej. Na liście znajdą się uczniowie, których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza:
  1. 3 km
   • dzieci klas „0” z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),
   • uczniowie klas I–IV szkół podstawowych;
  2. 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

W przypadku uczniów nie spełniających ww. kryteriów decyzję o umieszczeniu ucznia na liście podejmuje dyrektor placówki oświatowej na pisemny wniosek rodzica.

 1. Dziecko/uczeń posiada następujący dokument poświadczający uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego:
  • dzieci klas „0” z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez dyrektora placówki oświatowej,
  • uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych – legitymacja szkolna.

 

W przypadku dziecka 5-letniego spełniającego roczne nieobowiązkowe przygotowanie przedszkolne Gmina Końskie dokona zwrotu kosztów biletu normalnego.

Gmina może również dokonać zwrotu kosztów zakupu biletów jednorazowych. Wartość zwrotu poniesionych kosztów nie może przekroczyć jednak ceny biletu miesięcznego na danej trasie.

Do ukończenia przez dziecko 7 lat zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej przysługuje opiekunowi dziecka.

Jednocześnie informujemy, że z istniejącej na terenie Gminy Końskie sieci autobusowych linii o charakterze użyteczności publicznej mogą korzystać wszyscy mieszkańcy w tym zwłaszcza uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Dane teleadresowe przewoźników publicznego transportu zbiorowego:

Firma Usługowo Handlowa EKO„STAMAR”
Stanisław Marczak
26-200 Końskie, ul.Zachodnia 19
Telefon: (41) 375 46 60 wew. 27 lub 530 10 620
e-mail: przewozyekostamar@interia.pl
www.eko-stamar.pl

„DARJAN” Dariusz Kurcbart
26-220 Stąporków, ul. Reymonta 10
Telefon: 505 181 274
e-mail: darjanbus@gmail.com
www.darjanstrefa.pl

Uwaga!
W przypadku dzieci dojeżdżających z miejscowości Baczyna, Chełb, Paruchy, Stara Kuźnica, Młynek Nieświński, Czysta i Niebo przewoźnikiem będzie firma „DARJAN”.

 

Rozkłady jazdy przewoźników znajdują się na stronie internetowej gminy Końskie www.umkonskie.pl, stronach internetowych przewoźników oraz na przystankach autobusowych. Według informacji uzyskanych u przewoźników bilety można będzie zakupić u kierowcy autobusu lub w siedzibie firmy. Druki oświadczeń zwrotu kosztów zakupu biletu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły lub dostępne w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support