Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1349) oraz art. 15 ust. 2a-b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650, 1669) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669) w związku z uchwałą Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019 oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/540/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

• Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub     podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje     pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku     publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
• nie zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
• nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
• korzystają z pełni praw publicznych,
• posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
• Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 ( pok. 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie,     powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego     naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące     udział w konkursie.
• Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – pok. nr 1, tel. 41 372 69 05 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.bipgmina.pl ( w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support