OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
ogłasza nabór wniosków
na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
w II półroczu 2021 roku

 

I.    Termin i miejsce składania wniosków
1.    Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią wnioskodawcy z dopiskiem „Wniosek na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2021 roku” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Końskich) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021r. do godz. 15.30.
2.    Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Wnioski winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały
Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r.
4.    Do wniosku należy załączyć:
1)    kosztorys realizacji zadania,
2)    dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,
3)    aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
4)    aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
5)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa – sporządzone zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) za rok 2020,
6)    wykaz zawodników objętych szkoleniem, potwierdzony przez właściwy polski związek sportowy,
7)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizować zadanie.
5.    W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.
6.    Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku muszą być parafowane przez osoby podpisujące wniosek.

II.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków
1.    Wnioski podlegają ocenie komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem.
2.    Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24.
3.    W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów określonych w przedmiotowej uchwale lub ogłoszeniu o naborze wniosków Burmistrz wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków. Wniosek, którego wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
4.    Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1)    znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w przedmiotowej uchwale,
2)    przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
3)    doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
4)    dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe.
5.    Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz biorąc pod uwagę ocenę komisji oraz wysokość środków budżetowych zaplanowanych na ten cel. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.    Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    O dotację mogą się ubiegać kluby sportowe działające na terenie Gminy Końskie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe polskie związki sportowe w grach zespołowych w kategorii senior.
2.    Dotacja może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, któreprzyczyni się do realizacji celu publicznego, o którym mowa w §1 ust. 2 uchwały Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie.
3.    Zadaniemoże być realizowane w terminie: lipiec – grudzień2021 r.
4.    Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2021roku przeznacza się środki w wysokości 165 000zł.
5.    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Końskie a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
6.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest sporządzenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu zadania.
7.    Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:
1)    wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku,
2)    wydatków finansowanych z innych źródeł,
3)    wydatków na prace remontowe lub budowlane,
4)    wydatków na zakup środków trwałych,
5)    wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki),
6)    podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez beneficjenta odliczony
od podatku należnego lub zwrócony beneficjentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,
7)    kosztów promocji,
8)    wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
9)    nagród przyznanych zawodnikom przez kluby sportowe,
10)    wydatków związanych z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,
11)    kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
12)    zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
13)    wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
8.    Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wydatków z tytułu:
1)    realizacji programów szkolenia sportowego obejmujących koszty:
a)    wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
b)    wynajmu obiektów sportowych,
c)    zakupu sprzętu sportowego,
d)    zakupu strojów sportowych,
e)    transportu na zgrupowania,
f)    wyżywienia i noclegów na zgrupowaniach,
g)    badań okresowych zawodników,
h)    stypendiów przyznanych zawodnikom przez kluby sportowe,
2)    organizacji lub uczestnictwa w zawodach sportowych obejmujących koszty:
a)    transportu na zawody,
b)    wyżywienia i noclegów,
c)    wynajmu obiektów sportowych,
d)    opieki medycznej i ubezpieczenia zawodników,
e)    delegacji sędziowskich,
f)    opłat regulaminowych, z wyjątkiem kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu.
9.    Wnioskodawca nie może ubiegać się o udzielenie dotacji na projekty finansowane z budżetu Gminy Końskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

IV.    Informacje dodatkowe
Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach zadaniazgłaszanego do naboru wniosków musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

V.    Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru wniosków jest Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@umkonskie.pl.
2.    Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
3.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
4.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, osobie tej przysługujeprawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobom podającym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje na temat naboru wniosków oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 9, tel.: 517 415 724 lub w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support