OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

– Przedszkola nr 3 w Końskich; ul. Partyzantów 2, 26-200 Końskie,

– Przedszkola nr 4 w Końskich; ul. Armii Krajowej 24, 26-200 Końskie.

  Organ prowadzący placówkę: Gmina Końskie; adres: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

1.    Do  konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449, ze zm.).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–      imię (imiona) i nazwisko,

–      datę i miejsce urodzenia,

–      obywatelstwo,

–      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, ze zm.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

11)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, ze  zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art 276 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,  z późn.  zm.);

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni z praw publicznych.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane

 

 

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, kontaktowym numerem telefonu i dopiskiem odpowiednim dla właściwej placówki „Konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora (…)”
, w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku do godziny 15.00  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie – sekretariat. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty), na adres: /UmiGKonskie/Skrytka.

W przypadku oferty przesłanej droga elektroniczną, przed rozpoczęciem pracy komisji konkursowej, organ prowadzący jednostkę oświatową ma prawo żądać od kandydata

i potwierdzone przez kandydata.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

O terminie i  miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  tel. 41 372 32 49 wew. 116.

 

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KOŃSKIE

Krzysztof Obratański

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support