ZARZĄDZENIE Nr 33/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)w związku z Zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej– zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support