Poniżej prezentujemy tekst uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizującch nowe inwestycje.

Klikając TUTAJ znajdą Państwo Wnioseko zwolnienie od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVIII/388/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.
654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje
§ 1. 1. W celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Końskie i przeciwdziałaniu
bezrobociu, wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy i ponoszących nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem, budową bądź
rozbudową przedsiębiorstwa.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, na których po wejściu w życie niniejszej uchwały, uruchomiona została nowa działalność
produkcyjna, usługowa lub handlowa pod warunkiem utworzenia co najmniej 6 miejsc pracy,
2) budynki, budowle lub ich części oddane do użytku po wejściu w życie niniejszej uchwały,
w których uruchomiona została nowa działalność produkcyjna, usługowa lub handlowa pod
warunkiem utworzenia w nich co najmniej 6 nowych miejsc pracy,
3) nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części, na których po wejściu
w życie niniejszej uchwały, nastąpiło poszerzenie istniejącej działalności produkcyjnej, usługowej
lub handlowej pod warunkiem utworzenia w nich co najmniej 6 nowych miejsc pracy.
3. Zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w niniejszej uchwale, nie stosuje się do
przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie uchwały:
1) rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku przekształcenia, połączenia lub
podziału innych przedsiębiorstw,
2) rozpoczynają lub wznawiają działalność gospodarczą na bazie majątku uprzednio prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej, jeśli przerwa między zakończeniem działalności
gospodarczej, a wznowieniem działalności jest krótsza niż pełne 12 miesięcy.
§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia
2013 r.).
2. W celu uzyskania pomocy podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis na
podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
Id: C36B4AA0-F48E-4A44-9202-B2C677757799. Podpisany Strona 1 ———————————————————————————————————————————————————————
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr
53, poz. 311).
3. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1, przedsiębiorca nie może
równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Końskie.
§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi:
1) 12 miesięcy w przypadku utworzenia, co najmniej 6 nowych miejsc pracy,
2) 24 miesiące w przypadku utworzenia od 10 do 20 nowych miejsc pracy,
3) 36 miesięcy w przypadku utworzenia od 21 do 30 nowych miejsc pracy,
4) 48 miesięcy w przypadku utworzenia powyżej 30 miejsc pracy.
2. Okres zwolnienia, o którym mowa ust. 1 liczony jest od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 1.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja
spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie
12 miesięcy poprzedzających oddanie inwestycji do użytku w przeliczeniu na pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwolnienie od podatku przysługuje wówczas; jeżeli
wymagany poziom zatrudnienia utrzymany zostanie przez cały okres zwolnienia.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje na udokumentowany wniosek przedsiębiorcy, jeżeli
przedsiębiorca spełnia warunki określone niniejszą uchwałą. Wzór wniosku stanowi załącznik do
uchwały.
5. Upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich mają prawo
kontroli spełnienia przez przedsiębiorcę warunków uprawniających do zwolnienia od podatku.
6. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją może być udzielana,
na miejsca pracy utworzone nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji,
z którą są związane.
§ 4. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać z pomocy zobowiązany jest w terminie określonym
w § 3 ust. 6 przedłożyć informacje dotyczące:
a) nieruchomości, budynku lub budowli, na której uruchomiono lub poszerzono działalność
gospodarczą,
b) wzrostu zatrudnienia,
c) wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany
jest przedłożyć do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego.
3. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany
powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących, utratę prawa do zwolnienia.
4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 2, traci prawo do zwolnienia
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę
tego prawa.
5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał
ze zwolnienia.
Strona 2 ——————————————————————————————————————————————————————— Id: C36B4AA0-F48E-4A44-9202-B2C677757799. Podpisany
6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz
z odsetkami od zaległości podatkowych.
§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do przedsiębiorców zalegających
z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Końskie.
§ 6. 1. Zwolnienie od podatku nie obejmuje:
1) nieruchomości lub budynków i budowli zajętych na działalność handlową zarówno detaliczną jak
i hurtową w budynku o powierzchni większej niż 100 m2
, ograniczenie to nie dotyczy działalności
handlowej obejmującej owoce i warzywa (np., skupy, hurtownie, sortownie owoców i warzyw),
2) nieruchomości lub budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności w zakresie:
wytwarzania energii elektrycznej, linii elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów, zbiorników i przewodów sieci rozdzielczej gazów
i paliw.
§ 7. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą de
minimis bez względu na jej formę i źródła pochodzenia.
§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support