Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5.    Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym Gminy Końskie.
6.    Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych.
7.    Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2017.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta,
b)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,
c)    zmieniająca uchwałę Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich,
d)    zmieniająca uchwałę Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”,
e)    zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
f)    zmieniająca uchwałę Nr XXIX/282/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2017 rok,
g)    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2018 rok,
h)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Pływalni Miejskiej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
i)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.,
k)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
l)    zmieniająca uchwałę Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022”,
m)    zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
n)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
o)    ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
p)    przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2018 r.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok,
b)    odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok.
11.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
12.    Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
13.    Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
14.    Zakończenie obrad.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support