Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Końskich,
która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Końskie a Komendą Powiatową Policji w Końskich na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”,
b) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.,
e) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie”,
f) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Modliszewicach w przedszkole,
g) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli, w przedszkole,
h) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rogowie w przedszkole,
i) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
j) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
k) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach,
l) likwidacji punktu przedszkolnego „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie,
m) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli,
n) reorganizacji i zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie,
o) reorganizacji i zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu,
p) zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie,
q) zmiany nazw publicznych przedszkoli w Końskich prowadzonych przez Gminę Końskie,
r) projektu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie,
s) uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie”,
t) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
u) ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej,
v) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
w) zmiany nazw ulic w miejscowościach Nieświń i Rogów, gmina Końskie,
x) nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Końskie,
y) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
z) aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
9. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
10. Informacja nt. funkcjonowania Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich oraz przygotowania do sezonu obiektów będących w jego zarządzie.
11. Informacja nt. przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno – wypoczynkowego.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 sporządzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich.
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
15. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support