Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Konecki odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Od dnia 13 maja na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat dostępna będzie pełna oferta szkół ponadpodstawowych, które prowadzą rekrutację w systemie elektronicznym VULCAN. Pełna oferta oznacza, że w systemie znajdują się dane o planowanych klasach I wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w tych klasach, przedmiotach punktowanych dodatkowo jak też o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez w procesie rekrutacji.
1. System elektronicznego naboru umożliwia kandydatom – absolwentom klas VIII – możliwość samodzielnego zakładania konta na stronie internetowej w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym. Trzeba w nim podać wymagane dane osobowe oraz ustalić swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. System obsługiwany jest przez użytkowników w całości przy pomocy Internetu. Do pracy w systemie potrzebna jest przeglądarka internetowa spełniająca minimalne wymagania oraz aktywne połączenie z Internetem. Dla komfortu pracy firma Vulcan rekomenduje przeglądarkę internetową Mozilla Firefox.
2. Zakładanie konta przez kandydata/użytkownika w systemie będzie możliwe od dnia 13 maja 2024 r.
3. Preferencje kandydata i szkoła pierwszego wyboru.

Lista preferencji kandydata to lista wszystkich oddziałów, do których kandydat chce się dostać. Jest ona uszeregowana od oddziału, na którym kandydatowi zależy najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej. Kolejność układania oddziałów na liście preferencji przez kandydata jest dowolna – obok siebie mogą znaleźć się oddziały z różnych szkół lub z jednej szkoły. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten oddział klasy pierwszej, na którym kandydatowi najbardziej zależy. Oznacza to zarazem, że szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata. Szkoła ta przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje dokumenty kandydata, a także wykonuje inne czynności związane z obsługą rekrutacji.
4. W okresie rekrutacji tj. od 13 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Konecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas według własnych preferencji.
5. Po dokonaniu wyboru szkół I oddziałów klasowych kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru podanie/wniosek (jeden wzór do wszystkich typów szkół) i wraz z dokumentami dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00. Podanie dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których absolwent VIII klasy kandyduje. Podanie musi być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. Jeżeli dane w podaniu są zgodne z danymi wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte przez szkołę i zaakceptowane o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się, należy skontaktować się ze szkołą do której zostało złożone podanie.

Do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno w Systemie zmieniać preferencji wyboru, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.
Czynności związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy powinna mu udzielić jego macierzysta szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa do której kandyduje!!!
6. W terminie od dnia 3 czerwca do 13 czerwca 2024 r. – sprawdzian uzdolnień kierunkowych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie. Szczegółowy terminarz tego sprawdzianu określa dyrektor szkoły. Terminarz jest zamieszczony na stronie Internetowej szkoły w zakładce “Rekrutacja 2024/25”.
7. W okresie od dnia 21 czerwca do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Do systemu dostarczane są dane o ocenach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i szczególnych osiągnieciach. W tym terminie możliwe jest złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
8. 18 lipca 2024 r. – publikacja w szkołach list zakwalifikowanych uczniów do oddziałów klasowych.
9. Od 13 maja do 22 lipca 2024 r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
10. 18 lipca – 24 lipca do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (egzaminu ósmoklasisty) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
11. 25 lipca – podanie przez szkoły do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klasowych.
12. 26 lipca 2024 r. – opublikowanie przez Kuratora Oświaty w Kielcach informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego i rekrutacja uzupełniająca (29 lipca – 2 sierpnia, do godz. 15:00) w szkołach posiadających wolne miejsca.

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowych informacji udzielają szkoły ponadpodstawowe oraz Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Końskich.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support