Poniżej prezentujemy Państwu organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Końskie. W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Gmina Końskie od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi co sprzyja lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych, a w konsekwencji poprawie warunków życia mieszkańców naszej gminy. Podstawowym dokumentem, który określa zasady tej współpracy jest uchwalany corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uwaga: Organizacje, które chciałyby zostać ujęte w wykazie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej na adres: edukacja@umkonskie.pl.

do pobrania: ankieta2.doc

Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „NASZ KĄCIK”

adres: ul. Wojska Polskiego 3, 26 – 200 Końskie
tel: 41 372 06 05, 41 372 08 44
strona www: http://www.naszkacik.pl

Zakres i formy działalności:

 • Stowarzyszenie organizuje spotkania urodzinowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, uczestnicy na Dzień Dziecka i na Święto Bożego Narodzenia otrzymują paczki i talony.

2. Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Losowych „Biza – Pokonaj Zły Los”

adres: ul. Gimnazjalna 19, 26 – 200 Końskie
tel / fax: (41) 372-47-67 (41)
strona www: http://www.fundacjabiza.pl
mail: fundacjabiza@wp.pl

Zakres i formy działalności:
 • Niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach losowych, a w szczególności wypadkach drogowych.
 • Inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich oraz środowiska emerytów i rencistów.
 • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej, oświatowo – wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczo – terapeutycznych oraz ognisk opiekuńczo – wychowawczych.
 • Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.
 • Pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof. klęsk żywiołowych.
 • Doradztwo i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Ochrona praw dziecka jak i jego rodziców, niesienie im pomocy oraz doradzanie w sytuacjach tego wymagających.

3.  Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Końskie

adres: ul. Robotnicza 2, 26 – 200 Końskie
tel: (41) 372-29-75 fax. (41) 372-29-75
strona www: www.konskie.zhp.pl
mail: konskie@konskie.zhp.pl
 • Zakres i formy działalności:

  Organizacje wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec patologiom społecznym,
 • Prowadzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego dla młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

4. Koneckie Towarzystwo Cyklistów KTC 2000

adres: ul. Jana Kiepury 3/23, 26 – 200 Końskie
tel: 41 372 71 84, 691 664 612

Zakres i formy działalności:

 • Propagowanie i rozwój kolarstwa wśród mieszkańców na terenie powiatu koneckiego.

5. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ”

adres: ul. Partyzantów 3, 26 – 200 Końskie
tel: 41-372-39-91 od 16.00.-20.00. w pon, śr, czw, sob.
Całodobowy-interwencyjny: 603 999 164

www.klub-radosc.pl
radosc@klub-radosc.pl

Zakres i formy działalności:

 • Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu, prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej oraz telefon zaufania.

6. Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” Filia Końskie

adres: ul. Partyzantów 3, 26 – 200 Końskie
tel: (41) 372-33-72 (41) 372-29-73

Zakres i formy działalności:
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji raka piersi, profilaktyka wczesnego wykrywania, edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zakres i formy działalności:

 • Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem – kształceniu, leczeniu i terapii;
 • Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci;
 • Upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, wspieranie, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej;
 • Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki i uzależnień, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii;
 • Prowadzenie placówek wypoczynkowych dla dzieci w miejscu zamieszkania oraz form wyjazdowych nad morze iw góry;
 • Pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin;
 • Pomoc i opieka nad dziećmi chorymi i nieprzystosowanymi społecznie.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich
ul. Staszica 2, pok. 301
Tel. 41 372 36 56, 604 386 172
tpd.konskie.301@op.pl

Zakres i formy działalności:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

 • Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
 • Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
 • Pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw oraz klęsk żywiołowych
 • Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa.
 • Zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej(instytucjonalnie) opieki nad dzieckiem,
 • Łagodzenie skutków ubóstwa wśród rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.
 • Wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
 • Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

8. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Końskich

adres: ul. Armii Krajowej 22, 26 – 200 Końskie
tel: (41) 372-66-16Zakres i formy działalności:
Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:
 • ochrona życia i zdrowia,
 • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
 • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
 • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
 • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

mail: zr.konskie@pck.org.pl

9. Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Kielce – Koło Terenowe PZN Końskie

adres: ul. Krzywa 1, 26 – 200 Końskie
tel.: (41)372-62-00 (41) 372-82-51

Zakres i formy działalności:

 • Społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych. Reprezentuje swoich członków wobec organów państwa i administracji rządowej i terytorialnej.

10. Miejski Klub Sportowy MKS „NEPTUN” Końskie
ul. Sportowa 13, 26-200 Końskie
Tel. 41 372 47 41
konskiemksneptun.futbolowo.pl

Zakres i formy działalności:

 • Rozwijanie dyscyplin sportowych działających w Klubie,
 • Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • Wykorzystanie obiektów sportowych i ich utrzymanie

12. Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Koneckiej w Wąsoszu

adres: Wąsosz Nowiny 57A, 26 – 200 Końskie
strona www: Oficjalna strona
mail: snrwkon@o2.pl, g.krasna_ekotravel@wp.pl
tel.: 41 374 23 38, 692 139 416

13. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie
Tel. 41 372 39 98 , 535 969 353
kssprkonskie@gmail.com
kssprkonskie.pl

Zakres i formy działalności:

 • Wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci oraz młodzieży,
 • Zachęcanie ludzi do uprawiania sportu, a w szczególności piłki ręcznej,
 • Organizowanie zawodów, turniejów i imprez sportowych,
 • Organizowanie obozów sportowo-wypoczynkowych dla zawodników,
 • Prowadzenie drużyn sportowych piłki ręcznej,

14. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Końskie

ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Tel. 41 372 31-70
pttkkonskie.pl
biuro@pttkkonskie.pl

Zakres i formy działalności:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie wiedzy o historii, współczesności  i perspektywach rozwoju Polski.
 • Szerzenie turystyki i rekreacji, zwracanie uwagi na zdrowotne walory wędrownictwa,
 • Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury,
 • Kultywowanie tradycji turystycznej i dorobku PTTK oraz jego poprzedników, archiwizowanie dokumentów.

15. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie
Tel. 609 445 023, 692 555 482
wodnik-konskie@wp.pl

Zakres i formy działalności:

 • Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów przy pomocy materialnej rodziców oraz sympatyków
 • Zachęcanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw.

16. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie
Tel. 667 659 044, 667 659 045
ppp63@o2.pl

Zakres i formy działalności:

 • wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • zachęcanie do uprawiania sportu, a w szczególności piłki ręcznej,
 • upowszechnianie sportu, jako profilaktyki uzależnień,
 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dziewcząt przy pomocy materialnej rodziców oraz sympatyków klubu poprzez:
 • szkolenie i udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • organizowanie turniejów międzyszkolnych i ogólnopolskich,
 • organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych,

17. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”

Ul. Krzywa 36, 26-200 Końskie
tel. 375 18 95, 666 099 889

Zakres i formy działalności:

 • Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów przy pomocy materialnej rodziców oraz sympatyków,
 • Zachęcanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw

18. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie
fairplay.futbolowo.pl
biuro@sportkonecki.pl

Zakres i formy działalności:

 • Organizowanie amatorskich zawodów oraz imprez sportowych, turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych,
 • Upowszechnianie sportu, jako profilaktyki patologii społecznych,
 • Propagowanie zasad fair play, postaw otwartości i tolerancji społecznej,

19. Konecki Klub Karate Kyokushin

ul. Spokojna 5, 26-200 Końskie
Tel. 607 351 116
karatekonecki@gmail.com

Zakres i formy działalności:

 • Organizacja ma na celu dbanie o prawidłowy rozwój i zdrowie mieszkańców, daje szanse udziału w sporcie   wyczynowym, kształtuje w członkach klubu wysokie wartości fizyczne.

20. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury
ul. Armii Krajowej 8/40, 26-200 Końskie
facebook.com/kssk.konskie/

Zakres i formy działalności:

 • Działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • Popularyzacja sportów walki, głownie mieszanych sztuk walki, zwanych potocznie MMA.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support