Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Wydziału Finansowego

Pracę wydziału nadzorują:

Skarbnik Miasta i Gminy Końskie – Beata Lis

Zadania, które wykonuje Wydział Finansowy:

1. Przygotowywanie budżetu Miasta i Gminy Końskie w tym:
a) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, propozycji zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej i opłaty od posiadania psów.

3. Przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków urzędu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do realizacji gminie.

4. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania, realizacji i wykonania planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne.

5. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz kontrola i analiza danych zawartych
w sprawozdaniach budżetowych przedkładanych Burmistrzowi przez gminne jednostki organizacyjne.

6. Sporządzanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

8. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

9. Sporządzanie innych sprawozdań i informacji z zakresu działania Wydziału dla instytucji zewnętrznych GUS, ZUS, UW, NIK, UOKiK.

10. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatników i jej bieżąca aktualizacja.

11. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

12. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli podatkowej.

13. prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Wykonywanie czynności egzekucyjnych u zobowiązanych oraz dokonywanie zajęć egzekucyjnych (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

15. Prowadzenie spraw z zakresu opłaty skarbowej (wydawanie decyzji o zwrocie opłaty skarbowej),

17. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

18. Prowadzenie ewidencji księgowej mandatów i grzywien oraz windykacja tych należności,

19. Rozliczanie opłaty miejscowej, targowej i opłaty od posiadania psa.

20. Rozliczenie inkasentów podatków i opłat.

21. Prowadzenie rachunkowości budżetowej organu i jednostki.

22. Prowadzenie rachunkowości podatkowej.

23. Prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych i jej windykacja.

24. Prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacja opłat za zajęcie pasa drogowego.

25. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

26. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej przez gminne jednostki organizacyjne.

27. Planowanie i naliczanie należności z tytułu zatrudnienia dla pracowników urzędu, radnych. sołtysów, inkasentów i innych świadczeniobiorców (stypendyści, zleceniobiorcy).

28. Sporządzanie w imieniu pracodawcy dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników i innych świadczeniobiorców oraz rozliczanie należności wobec ZUS, PEFRON.

29. Sporządzanie dokumentacji i prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

30. Dokonywanie płatności i zarządzanie płynnością finansową Gminy.

31. Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług.

32. Wystawianie faktur w związku z realizacją dochodów Gminy podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

33. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych przez Gminę.

34. Obsługa finansowa jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury przekazywanie środków na realizację wydatków oraz należnej dotacji.

35. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg podatkowych.

36. Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę, sporządzanie sprawozdań i udzielanie informacji w tym zakresie.

37. Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania Wydziału.

38. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od spadków i darowizn.

39. Windykacja należności gminy.

40. Uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych.

41. Obsługa kasowa.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support