Krzysztof Obratański

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorek godzina 13:30 – 17:00

sekretariat – tel.: (41) 372-32-49

Przyjęcia Interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy
w zakresie zarządu mieniem,
3) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
6) wykonywanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa, uchwałami Rady Miejskiej, Regulaminem.

 

Krzysztof Jasiński

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek godzina 13:30 – 17:00

sekretariat – tel.: (41) 372-32-49

Przyjęcia Interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu.

Zastępcy Burmistrza przy wykonywaniu zadań działają w granicach posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza w drodze odrębnych zarządzeń.

2. Do zadań Zastępców Burmistrza należy w szczególności:
1) koordynowanie działań i nadzór nad pracą podporządkowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych,
2) reprezentowanie Gminy w czasie oficjalnych uroczystości i spotkań w zakresie uzgodnionym
z Burmistrzem,
3) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
4) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań,
5) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

 

Marcin Zieliński

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków:
piątek godzina 13:30 – 15:30

telefon – sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55

Przyjęcia Interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu.

Zastępcy Burmistrza przy wykonywaniu zadań działają w granicach posiadanych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza w drodze odrębnych zarządzeń.

2. Do zadań Zastępców Burmistrza należy w szczególności:
1) koordynowanie działań i nadzór nad pracą podporządkowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych,
2) reprezentowanie Gminy w czasie oficjalnych uroczystości i spotkań w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
3) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
4) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań,
5) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

 

Anna Głębocka

Sekretarz

pokój: 11,

telefon – sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49
fax.: (41) 372-29-55

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Urzędu,
2) nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
3) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
7) koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

 

Beata Lis

Skarbnik

pokój: 35,

tel – sekretariat:
tel.: (41) 372-32-49

Skarbnik jako główny księgowy budżetu organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową Gminy. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej,
2) opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
5) nadzorowanie prawidłowości opracowywania, realizacji i wykonania planów- finansowych przez gminne jednostki organizacyjne,
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz kontrola i analiza danych zawartych
w sprawozdaniach budżetowych przedkładanych Burmistrzowi przez gminne jednostki organizacyjne,
7) sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz kontrola i analiza danych zawartych
w sprawozdaniach finansowych przedkładanych Burmistrzowi przez — gminne jednostki organizacyjne,
8) realizowanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustaw podatkowych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
9) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support