Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące pracy Wydziału Organizacyjnego.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Wojciech Fornal

Wydział Organizacyjny wykonuje następujące zadania:

1. Zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w tym:
a) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek oraz prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień
i pełnomocnictw,
b) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zarządy gminnych osób prawnych,
c) opracowywanie propozycji i koordynowanie wdrażania zmian w organizacji Urzędu,
projektów regulaminów i instrukcji Burmistrza dotyczących sfery organizacyjnej,
d) prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju gminy, zmiany granic, nadawania honorowego obywatelstwa miasta,

2. wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek),
b) organizowanie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
c) wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
z pracownikami Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
d) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, przeniesieniem i wynagradzaniem pracowników Urzędu,
e) prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem kierowników gminnych, jednostek organizacyjnych,
f) zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników,
g) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych wyróżnień i nagród oraz udzielaniem kar,
h) organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
i) koordynowanie dokonywania okresowej oceny pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
j) prowadzenie spraw dotyczących urlopów macierzyńskich, ojcowskich i bezpłatnych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych,
1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników Urzędu,
m) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia.

3. Realizacja spraw związanych z informatyzacją oraz administrowaniem istniejącymi w Urzędzie systemami informatycznymi:
a) planowanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu,
b) prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, zgłaszanie licencjodawcom zauważonych nieprawidłowości i potrzeb w tym zakresie,
c) prowadzenie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu,
d) podejmowanie niezbędnych działań w sytuacji wykrycia zagrożeń systemu zabezpieczeń,
e) kontrola stanu zabezpieczeń systemu informatycznego,
f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów infrastruktury teleinformatycznej,
g) opiniowanie zasadności zakupów w Urzędzie w zakresie sprzętu teleinformatycznego
i oprogramowania,
h) zarządzanie projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb Urzędu.

4. Prowadzenie archiwum Urzędu,

5. Pozostałe zadania:
a) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej
w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział,
b) bieżąca ewidencja i analiza wydatków, opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału, przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie Wydziału,
c) współpraca z naczelnikami w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz w zakresie przygotowywania informacji Burmistrza o pracy między sesjami Rady Miejskiej,
d) techniczna obsługa sesji Rady Miejskiej,
e) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
f) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia Urzędu w meble, urządzenia techniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu oraz środki czystości,
g) prowadzenie ewidencji majątku ruchomego urzędu oraz wartości niematerialnych
i prawnych,
h) prowadzenie sekretariatu Urzędu,
i) koordynowanie i nadzór załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz gminne jednostki organizacyjne oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
j) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
k) zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych, sprawowanie nadzoru nad ich przechowywaniem oraz ich brakowanie, prenumerata czasopism I publikacji niezbędnych do wykonywania zadań Urzędu,
1) prowadzenie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
m) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie wynikającym z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych, przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczególnych, zgodnie z właściwością Wydziału,
n) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych i spraw związanych z używaniem telefonów służbowych, wystawianie poleceń wyjazdu służbowego pracownikom Urzędu oraz ich ewidencja,
o) prowadzenie spraw związanych z organizacją w Urzędzie praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych, staży dla osób bezrobotnych, prac interwencyjnych oraz robót publicznych – współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,
p) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, organów jednostek pomocniczych gmin oraz referendów ogólnokrajowych
i lokalnych,
q) koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
r) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynków Urzędu i ich otoczenia.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support