Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Monika Bartodziej-Kwiecińska

Zakres zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 

1. Działania wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie uwłaszczeń w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji komunalizacyjnych potwierdzających nabycie własności zarówno z mocy prawa jak i na wniosek, w tym:
– badanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, celem ustalenia tych, które podlegają komunalizacji,
– odszukiwanie i pozyskiwanie dokumentów wymaganych przy wpisach prawa własności Skarbu Państwa i Gminy w księgach wieczystych w zakresie objętym przepisami komunalizacyjnymi,
– zlecanie i odbiór opracowań geodezyjno-prawnych stanowiących dokumentację niezbędną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości podlegających komunalizacji,
– udział w posiedzeniach Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miejskiej,
– udział w postępowaniach administracyjnych organów wyższego stopnia dotyczących stwierdzania nieważności decyzji komunalizacyjnych, zmian decyzji komunalizacyjnych, wznawiania postępowań itp.,
– podejmowanie czynności związanych z wpisaniem w księgach wieczystych prawa własności Gminy,
b) przygotowywanie corocznego planu pracy w zakresie komunalizacji oraz sprawozdania
z wykonanego planu dla Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miejskiej,
c) zlecanie i odbiór opracowań geodezyjno – prawnych stanowiących dokumentację niezbędną do nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – gminne,
d) przygotowywanie dokumentacji w celu występowania do sądu o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, z wnioskami o zasiedzenie lub o zniesienie współwłasności,
e) regulacja stanów prawnych nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości, w tym występowanie do sadu o sprostowanie zapisów ksiąg wieczystych,
f) przygotowywanie sprawozdań do Wojewody Świętokrzyskiego z wykonywania obowiązku ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy.

2. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zarządu nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy
w trwały zarząd oraz z wygaszaniem trwałego zarządu,
b) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
c) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) prowadzenie postępowań w sprawie obniżenia wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego,
e) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opiat rocznych za użytkowanie wieczyste, udzielaniem bonifikat oraz ustalanie innych terminów płatności opłaty rocznej,
f) ujednolicanie terminów trwania prawa użytkowania wieczystego gruntów spółdzielni mieszkaniowych i innych osób prawnych,
g) prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
h) prowadzenie w systemie komputerowym PUMA ewidencji użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych władających nieruchomościami w formie trwałego zarządu oraz dzierżaw,
i) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu, dzierżawy
i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy,
j) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
k) analiza wtórnego obrotu nieruchomościami nabytymi od Gminy wraz z prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem udzielonych bonifikat,
1) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych użytkowania, służebności lub hipoteki,
m) prowadzenie spraw dotyczących udostępniania gruntów gminnych w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
n) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

3. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obrotu nieruchomościami;
a) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,
b) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy,
w szczególności: oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym,
c) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,
d) prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi,
e) prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
f) prowadzenie spraw zwianych z wnoszeniem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek lub przekazane jako majątek tworzonych fundacji,
g) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w części wspólnej budynku i ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, h) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali użytkowych wraz z udziałem w części wspólnej budynku i ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, i) przygotowywanie dokumentów związanych z prawem pierwokupu nieruchomości przez Gminę,
j) prowadzenie spraw związanych z oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste albo sprzedażą gruntów, kościelnym osobom prawnym na ich wniosek na przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego inwestycje sakralne i kościelne oraz cmentarze wyznaniowe,
k) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy,
1) sporządzanie i aktualizacja planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zbycia, dzierżawy i użyczenia nieruchomości.

4. Zadania wynikające z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania, zmian nazw ulicom, placom
i innym terenowym obiektem publicznym,
b) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem numeracji porządkowej nieruchomości,
c) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w programie „Internetowy Manager Punktów Adresowych”,
d) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
e) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
f) prowadzenie postępowań w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
g) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej o scaleniu i podziale nieruchomości,
h) prowadzenie spraw związanych ze złożeniem wniosków w Sądzie Rejonowym o ujawnienie
w księgach wieczystych uchwał o przystąpieniu do scalenia oraz uchwal o scaleniu i podziale nieruchomości,
i) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania opinii w sprawie możliwości podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy, których części przeznaczone zostały do zbycia oraz zlecanie opracowań geodezyjnych w tym zakresie,

5. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie majątku komunalnego: a) sporządzanie corocznie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie o finansach publicznych,
b) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
c) przekazywanie do Wydziału Finansowego informacji dotyczących zmian w ewidencji gruntów Gminy,
6. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Gminy Końskie:
a) sporządzanie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości gminnych oraz korekta tych deklaracji.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support