Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zwiększyła obowiązki gmin w zakresie:
– ewidencjonowania,
– kontroli,
– sprawozdawczości,
z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Źródłem wprowadzonych zmian jest:
– niespełnienie Dyrektywy 91/271/EWG – oczyszczanie ścieków komunalnych (tzw. Dyrektywy ściekowej),
– Raporty Najwyższej Izby Kontroli stwierdzające nieprawidłowości w realizacji tej dyrektywy,
– dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzające w liczbach niespełnienie dyrektywy.

Ustawa nowelizacyjna dokonała zmiany w ustawach:
– ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Dostosowanie przepisów ustawy do przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) literalne dostosowanie przepisów ustawy i objęcie nią wprost także przydomowych oczyszczalni ścieków:
a)rozszerzenie definicji nieczystości ciekłych o nieczystości gromadzone w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) wskazanie przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla zbiorników bezodpływowych (obowiązek właścicieli),
c) przedsiębiorca będzie zobowiązany dodatkowo do uzyskania zezwolenia na opróżnianie osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, przy czym dotychczas wydane zezwolenia będą uprawniały także do opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli przedsiębiorca udokumentuje gotowość odbioru nieczystości z osadników przez stację zlewną i przedsiębiorca zgłosi zamiar wykonywania takiej działalności przed jej rozpoczęciem,
d)wywóz zastępczy także w razie nieopróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) uzupełnione sprawozdania kwartalne, także o informacje dotyczące nieczystości ciekłych z osadników,
2) Rozszerzenie zakresu ewidencji zbiorników bezodpływowych o dane:
a)liczbę zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina,
b) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe,
d) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
e) stacje zlewne, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji,
f) liczbę przeprowadzonych kontroli dokumentów, oraz wyniki tych kontroli,
3) powyższe dane będą tożsame z rocznym sprawozdaniem(za rok kalendarzowy) dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które organ gminy przekazuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku, przy czym pierwsze sprawozdanie będzie sporządzane za 2023 rok.
4)Sprecyzowanie obowiązków kontrolnych realizowanych przez organy gminy wobec właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:
a) obowiązek prowadzenia kontroli u każdego właściciela nie rzadziej niż raz na 2 lata, przy czym pierwszy 2-letni okres na przeprowadzenie kontroli liczony jest od daty wejścia w życie ustawy wprowadzającej tj. od 9 sierpnia 2022 r.,
b) obowiązek ujęcia właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w planie kontroli,
c) stosowanie do kontroli art. 379 i art. 380 Prawa ochrony środowiska (uprawnienia kontrolne),
d) nakłada na organ wykonawczy gminy ogólny obowiązek kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.
5) Dokumentowanie wykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnie przydomową:

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w ustawie, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
2) Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Załączniki:
1. Wykaz firm asenizacyjnych posiadające aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Końskie,

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy,

3. Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia (Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

 

Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Końskich:

1. Uchwała Nr XII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r., poz. 204, z 2022 r. poz. 2558),

2. Uchwała Nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 169 i poz. 4459, z 2023 r. poz. 875),

3. Uchwała Nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Końskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 171, z 2023 r. poz.876).

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support