XVII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XVII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
Projekt porządku obrad przewiduje:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5.    Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym Gminy Końskie.
6.    Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych.
7.    Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2015.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
d)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie,
e)    zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
f)    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2016 rok,
g)    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2016 rok,
h)    uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi,
i)    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
j)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
k)    określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie,
l)    przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2025,
m)    likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Końskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
n)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,
o)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
p)    określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Końskie jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
q)    wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,
r)    utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
s)    zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
t)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
u)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie,
v)    nadania nazw ulicom na terenie miejscowości WĄSOSZ (obręb WĄSOSZ),
w)    wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres do 10 lat, nieruchomości położonej w mieście Końskie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
x)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta,
y)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński,
z)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich,
aa)    zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
bb)    przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2016 r.,
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
b)    odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
12.    Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Kubały na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
13.    Rozpatrzenie skargi Pana Waldemara Mietlińskiego i Pana Wiesława Mietlińskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
14.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
15.    Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rady Miejskiej.
16.    Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17.    Zakończenie obrad.

 

Pierwsze posiedzenie koneckiej rady młodzieżowej

W dniu 25 listopada 2015 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie, która powołana została Uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r., a jej skład osobowy Zarządzeniem Nr 413/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 września 2015 r. Młodzieżowa Rada pełnić będzie rolę opiniodawczą, wnioskodawczą oraz doradczą w sprawach dotyczących młodzieży.

(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support