Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Wydziału Spraw Obywatelski.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Anna Grabarczyk

Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje następujące zadania:

1) zadania wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności :
a) prowadzenie ewidencji ludności miasta i gminy Końskie w formie elektronicznej
w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji ludności, a w szczególności:
– przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego, zgłoszeń wymeldowania z pobytu
stałego lub czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
– dokonanie czynności zameldowania, wymeldowania w aplikacji „Żródło” oraz wydanie
stosownego potwierdzenia.
b) prowadzenie ewidencji ludności miasta i gminy Końskie w zbiorze „Rejestr Mieszkańców
i Cudzoziemców”, w programie „PUMA”, a w szczególności:
– udostępnianie danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności, wydawanie zaświadczeń
o zameldowaniu z akt ewidencji ludności,
– sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
– przesyłanie do Placówki Straży Granicznej miesięcznego zestawienia zameldowań
cudzoziemców na terenie Gminy Końskie.
– przesyłanie do Świętokrzystkiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznego zestawienia
realizowanych zadań
c) prowadzenie postępowania administracyjnego, wynikającego z przepisów ustawy o ewidencji
ludności, a w szczególności zameldowanie, wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

2) zadania wynikające z przepisów ustawy o dowodach osobistych:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i elektronicznej,
b) zarejestrowanie wniosku i przesłanie pliku drogą elektroniczną do Systemu Personalizacji
Dokumentów MSWiA w Warszawie,
c) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego, wydawanie zaświadczeń
o utracie dowodu osobistego,
d) wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych,
e) udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
f) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

3) zadania wynikające z ustawy – Kodeks wyborczy:
a) prowadzenie rejestru wyborców w systemie kartotecznym i informatycznym,
b) przygotowywanie spisów wyborców na wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenta RP,
oraz referendum,
c) centralne rozliczanie z rejestru wyborców- sprawozdawczość kwartalna.

4) zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
a) opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania
gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa w czasie wojny,
b) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie Urzędu na
stanowiskach kierowania, w tym określonych planów, instrukcji i regulaminów,
c) prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia Sił Zbrojnych, w tym związanych
z doręczaniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa – opracowanie
i aktualizowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
d) realizacja świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji
w tym zakresie, a także przygotowanie projektów decyzji w sprawie świadczeń,
e) sporządzanie programów i planów szkolenia,
f) koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagrożeń na terenie gminy,
g) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne
zagrożenia,
h) organizacja kwalifikacji wojskowej – wezwanie osób do stawiennictwa,
i) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym
opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia
organowi nadrzędnemu,
j) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
k) tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
1) organizowanie i kierowanie przygotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy
poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń,

5) wynikające z ustawy z o zarządzaniu kryzysowym:
a) obsługa kancelaryjno – biurowa Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
b) prowadzenie dokumentacji Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym
gminnego planu reagowania kryzysowego,
c) współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie realizacji zadań obronnych
i zarządzania kryzysowego ustalonym odrębnymi przepisami i planami,
d) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego
i wojewódzkiego oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,

6) wynikające z ustawy o stanie klęski żywiołowej:
a) przygotowanie i organizowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia oraz ich usunięcia,
b) przygotowanie i organizowanie ludzi i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
a) prowadzenie wykazów ochotniczych straży pożarnych,
b) zapewnienie OSP pomieszczeń, środków alarmowania i łączności, urządzeń i sprzętu
przeciwpożarowego,
c) opracowywanie szczegółowego planu finansowego utrzymania jednostek OSP,

8) wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
a) przyjmowanie i wprowadzenie do systemu informatycznego wniosków o wpis, zmianę,
zawieszenie, wykreślenie i wznowienie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej,
prowadzonej przez Organ Gminy,

9) wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związaną z organizacją przyjęć,
d) naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) kontrola dokonywania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
g) prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) wprowadzanie danych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do systemu
informatycznego „Rejestr Działalności Regulowanych”,
i) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
dotyczącym wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10) wynikające z przepisów uchwały Rady Miejskiej w zakresie czasu pracy placówek
handlowych, usługowych i gastronomicznych,

11) wynikające z przepisów ustawy — Prawo o zgromadzeniach: prowadzenie postępowań
w sprawach dotyczących zgromadzeń.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support