Podsumowanie roku sportowego 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w związku z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego 2015 zaprasza kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie sportu do zgłaszania kandydatów do wyróżnień w następujących kategoriach:

(więcej…)

71. rocznica wyzwolenia Końskich

„Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami, Białego Orła w sercu każdy ma, wszyscy jesteśmy jej wiernymi obrońcami Ty, on, ona, i ja …” – recytował Jan Wiaderny podczas uroczystości upamiętniającej 71. rocznicę wyzwolenia Końskich.

(więcej…)

XVIII sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
 Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy Końskie,
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
c) zmieniającej uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
d) zmieniającej uchwałę w Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:
1)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3)    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1)    nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie,
2)    nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
3)    korzystają z pełni praw publicznych,
4)    posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 4, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie:

 

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2016 r.

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Termin realizacji zadania

1. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej.

149 500 zł

142 000 zł

luty – grudzień 2016 r.

2. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej.

190 000 zł

179 750 zł

luty – grudzień
2016 r.

3. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej.

21 000 zł

18 500 zł

luty – grudzień
2016 r.

4. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania.

30 000 zł

26 500 zł

luty – grudzień
2016 r.

5. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej atletyki.

8 000 zł

11 250 zł

luty – grudzień
2016 r.

6. Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportów walki.

7 500 zł

5 000 zł

luty – grudzień
2016 r.

7. Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

14 000 zł

13 500 zł

luty – grudzień 2016 r.

RAZEM:

420 000 zł

396 500 zł

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2016 r.

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Termin realizacji zadania

1. Organizacja różnorodnych przedsięwzięć artystycznych.

20 000 zł

9 500 zł

luty – grudzień 2016 r.

2. Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży.

10 000 zł

luty – grudzień 2016 r.

RAZEM:

30 000 zł

9 500 zł

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2016 r.

Wysokość środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Termin realizacji zadania

1.

Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Końskie w formie wyjazdowej (kolonie i obozy wypoczynkowe
na terenie kraju, minimum 7- dniowe turnusy).

20 000 zł

20 000 zł

luty – wrzesień 2016 r. (pobyt na wypoczynku
w okresie
25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.)

RAZEM:

20 000 zł

20 000 zł

 

1. Warunki realizacji zadania:

1) zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta,

2) realizacja zadań wyłącznie na terenie kraju,

3) dysponowanie zasobami kadrowymi i lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania,

4) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.

 

2. Termin i miejsce składania ofert:

1) Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie.

2) Oferty na realizację poszczególnych zadań wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „………………” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2016 r. do godz. 15.30.

3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4) Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

6) Do oferty należy załączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku instytucji kościelnych potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub dekret erygowania parafii),

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów),

c) kopię aktualnego statutu (w przypadku braku inny posiadany przez oferenta dokument określający przedmiot i zakres działania podmiotu),

d) wykaz imienny uczestników projektu, sporządzony wg załącznika nr 3 do zarządzenia (dotyczy zadań 1 – 6 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej),

e) aktualną licencję klubową lub zaświadczenie o przynależności klubu do właściwego związku sportowego (dotyczy zadań 1 – 6 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej),

f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (dotyczy kadry szkoleniowej, instruktorskiej i pedagogicznej przewidzianej do realizacji zadania),

g) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania (np. zgoda dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej, sportowej na udostępnienie obiektu na potrzeby realizacji zadania, umowa lub projekt umowy najmu, użyczenia, dzierżawy),

h) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,

i) oświadczenie, że oferent nie ubiega się o dofinansowanie tego samego zadania z innych środków budżetowych Gminy Końskie,

j) oświadczenie, o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Końskie (np. zwrot dotacji lub jej części).

7) Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie o oferencie
oraz realizowanych przez niego projektach.

8) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9) W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.

10) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

 

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

1) Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem

2) Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. Nr 24 i ma charakter zamknięty. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa nie zdoła zaopiniować ofert podczas jednego posiedzenia, przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.

3) Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o kryteria określone w treści niniejszego ogłoszenia, na karcie oceny oferty, której wzór określa Burmistrz. Na podstawie przeprowadzonej oceny komisja wydaje opinię dotyczącą oferty wraz z proponowaną wysokością dotacji.

4) Kryteria oceny formalnej:

a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

b) oferta została sporządzona według obowiązującego wzoru,

c) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

d) oferta została złożona w terminie,

e) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

f) wymagany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania,

g) oferta oraz załączniki zostały podpisane przez upoważnione osoby,

h) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

5) Kryteria oceny merytorycznej:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, dysponowanie bazą lokalową umożliwiającą realizację zadania) – 0-4 pkt,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-4 pkt,

c) proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, liczba osób objętych projektem, zakładane rezultaty realizacji zadania) – 0-6 pkt,

d) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0-3 pkt,

e) planowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania – 0-3 pkt,

f) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-3 pkt,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na realizację zadań środków) – 0-2 pkt.

6) W przypadku rozpatrywania ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria oceny merytorycznej:

a) atrakcyjność programu i miejsca wypoczynku – 0-3 pkt,

b) koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika – 0-2 pkt.

7) Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

8) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od daty zakończenia prac Komisji. Od decyzji Burmistrza
nie przysługuje odwołanie.

9) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich: www.umkonskie.pl, niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza.

10) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

b) negocjowania warunków, kosztów i terminu realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

1) Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi w ramach konkursu oferentami.

2) Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a) zadań i zakupów inwestycyjnych,

b) prac remontowych i budowlanych,

c) zakupu gruntów i innych nieruchomości (budynki, lokale),

d) zakupu środków trwałych,

e) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez oferenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony oferentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,

f) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

g) kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

h) kosztów utrzymania biura organizacji,

i) zobowiązań powstałych przez datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie,

j) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

3) Oferent nie może ubiegać się o wsparcie realizacji zadania finansowanego z innych środków budżetowych Gminy Końskie.

4) Wymagany jest wkład finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.

5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu. W przypadku przyjęcia niższej dotacji niż wnioskowana oferent zobowiązany jest sporządzić korektę kosztorysu zadania i przedłożyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania oraz opis poszczególnych działań (w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania).

6) W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego rodzaju zadania, środki przeznaczone przez Gminę Końskie na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

7) Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina Końskie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8) Do umów zawieranych na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oferent zobowiązany jest dołączyć wykaz imienny uczestników projektu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory załączników do zarządzenia i formularza oferty można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 4, tel.: (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl
(w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Do pobrania:
Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support