INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU RPSW.06.05.00-26-0011/16
pn. Rewitalizacja miasta Końskie

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zakres projektu obejmuje rewitalizację Rynku, Parku Miejskiego (w tym Ogródka Jordanowskiego), budynków stolarni na Muzeum Ziemi Koneckiej oraz termomodernizację i przebudowę istniejącego budynku na potrzeby Centrum Kultury.
Całkowita wartość wydatków wynosi 33 936 599,96 PLN, w tym koszty kwalifikowane 29 274 742,94 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 729 762,54 PLN oraz z budżetu państwa w wysokości 1 969 973,63 zł.

Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu
16 listopada 2020 r.

 

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU RPSW.03.04.00-26-0013/17
pn. Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zakres projektu obejmuje:
– utworzenie centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego,
– budowę ul. Mostowej,
– przystosowanie infrastruktury przesiadkowej (zakup przystanków),
– zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby utworzenia gminnej komunikacji publicznej.
Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 8 264 845,73 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych Projektu, wynosi 6 884 656,37 PLN.

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0013/17-00 o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 7 lipca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU RPSW.03.03.00-26-0038/17
pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”,
Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj.
– Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich,
– Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy,
– Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu.
Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 18 394 616,52 PLN, w tym koszty kwalifikowane 8 249 546,98 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 317 994,81 PLN.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-00 o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r.

 

 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie

 

17 września 2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu RPSW.07.01.00-26-0045/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Wartość wydatków całkowitych – 1 814 530,23 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 810 806,00 PLN
Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 539 185,10 PLN
Wkład własny 275 345,13 PLN
Zakończenie projektu 30.09.2019 r.

Zakres projektu:
Uruchomiony w ramach projektu system teleinformatyczny zwiększy dostęp do cyfrowej informacji sektora publicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gm. Końskie.
1. Modernizacja infrastruktury IT – doposażenie w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, w tym modernizacja serwerowni oraz utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego.
2. Wdrożenie Zintegrowanego systemu e-usług (uruchomienie dodatkowych e-usług na e-PUAP, uruchomienie portalu e-usługi dla mieszkańców, powiadamianie mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, wdrożenie systemu obiegu dokumentów).
3. Wdrożenie Zintegrowanego systemu e-usług oświatowych dla 2 szkół podstawowych i 6-ciu przedszkoli oraz 8 Zespołów Placówek Oświatowych na terenie gminy.
4. Szkolenie 132 pracowników w ramach kompetencji cyfrowych.

 

 


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU RPSW.03.03.00-26-0039/16
pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej tj.
– Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie,
– Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach
– Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Całkowita wartość wydatków Projektu, wg umowy o dofinansowanie, wynosi
3 738 803,63 PLN, w tym koszty kwalifikowane 2 167 555,12 PLN. Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 842 421,85 PLN.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0039/16-00 o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 16 lutego 2018 r.

 


„Okres programowania 2007-2013”

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. REWITALIZACJA MIASTA KOŃSKIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWÓW NA BROWARACH ORAZ PRZY ULICY ZIELONEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA 6. WZMOCNIENIE OŚRODKÓW MIEJSKICH
I REWITALIZACJA MAŁYCH MIAST DZIAŁANIE 6.1. WZMOCNIENIE REGIONALNYCH I SUB-REGIONALNYCH OŚRODKÓW WZROSTU

Nazwa Projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Końskie poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach oraz przy ulicy Zielonej”

Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 4 879 119,27 PLN, w tym koszty kwalifikowane 4 703 099,67PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 821 859,80PLN.

Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-696/09-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.06.01.00-26-696/09 została zawarta w Kielcach dnia 03 kwietnia 2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. REWITALIZACJA MIASTA KOŃSKIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA 6. WZMOCNIENIE OŚRODKÓW MIEJSKICH
I REWITALIZACJA MAŁYCH MIAST DZIAŁANIE 6.1. WZMOCNIENIE REGIONALNYCH I SUB-REGIONALNYCH OŚRODKÓW WZROSTU

Nazwa Projektu pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”

Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 8 734 715,99 PLN, w tym koszty kwalifikowane 6 756 585,46 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4 053 951,27 PLN.

Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-348/08-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 została zawarta w Kielcach dnia 20 grudnia 2010r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.

Przedmiotem Projektu jest rewitalizacja centrum miasta oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – DRÓG, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA TERENÓW ZABUDOWY PRODUKCJI W CZĘŚCI TERENU KOŃSKICH I SOŁECTWA KORNICA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 2. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 2.4. TWORZENIE KOMPLEKSOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 24 017 968,54 PLN w tym koszty kwalifikowane 21 281 238,85 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 12 768 743,31 PLN.

Umowa nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.04.00-26-002/09 została zawarta w Kielcach dnia 24 sierpnia 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KOŃSKICH

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

DZIAŁANIE 4.1. ROZWÓJ SYSTEMÓW REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 131 517,86 PLN w tym koszty kwalifikowane 4 900 512,00 PLN.

Zgodnie z Umową nr UDA-RPSW.04.01.00-26-745/10-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.04.01.00-26-745/10 zawartą w Kielcach w dniu 12 grudnia 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie dofinansowanie wynosi 2 450 256,00 PLN, stanowiące 50% kosztów kwalifikowanych Projektu.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. POPRAWA LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŃSKIE POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

DZIAŁANIE 4.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

Nazwa Projektu pn. „Poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Końskie poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 5 553 307,46 PLN w tym: 2 776 653,73 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 50,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 2 776 653,73 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 50,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Umowa nr UDA-RPSW.04.02.00-26-744/10-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.04.02.00-26-744/10 została zawarta w Kielcach dnia 6 czerwca 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.

Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja 7 budynków użyteczności publicznej tj.
– Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich;
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich;
– Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie;
– Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich;
– Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich;
– Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich;
– Hali Sportowej przy ul. kpt. Stoińskiego w Końskich.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001217T FIDOR – STARA KUŹNICA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 3. PODNIESIENIE JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 3.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Nazwa Projektu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001217T Fidor – Stara Kuźnica”.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 3 814 765,00 PLN w tym:
2 288 859,00 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 1 525 906,00 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
Umowa nr UDA-RPSW.03.02.00-26-103/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.03.02.00-26-103/08 pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001217T Fidor – Stara Kuźnica” została zawarta w Kielcach dnia 14 października 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.
Dofinansowaniu podlegały następujące elementy realizacji projektu: sporządzenie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, roboty budowlane, promocja projektu.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowano:
– drogę o długości 1,864 km
– chodniki o długości 1,003 km
– utwardzone pobocza o długości 2,725 km
– kanalizację deszczową o długości 0,380 km
– ścieżkę rowerową o długości 1,390 km
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA ULIC TURYSTYCZNEJ I SOSNOWEJ W SIELPI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 3. PODNIESIENIE JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 3.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Nazwa Projektu pn. „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 1 571 752,23 PLN w tym:
943 051,34 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 628 700,89 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Umowa nr DA-RPSW.03.02.00-26-107/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.03.02.00-26-107/08 pn. „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi” została zawarta w Kielcach dnia 26 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.

Dofinansowaniu podlegały następujące elementy realizacji projektu:
1. Sporządzenie studium wykonalności
2. Roboty budowlane
3. Promocja projektu
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji został wykonany następujący zakres robót:
1. budowa ulic – 0,576 km
2. budowa chodników – 0,621 km
3. budowa utwardzonych poboczy – 0,174 km
4. budowa miejsc postojowych – 224 szt.
5. budowa punktów oświetleniowych – 31 szt.
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
I GIMNAZJUM NR 1 W KOŃSKICH

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 5. WZROST JAKOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ INWESTYCJE W DZIEDZICTWO KULTUROWE, TURYSTYKĘ I SPORT

DZIAŁANIE 5.2 PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ WSPIERANIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 1 363 757,60 PLN w tym:
818 254,56 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 545 503,04 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Umowa nr UDA-RPSW.05.02.00-26-143/08-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.05.02.00-26-143/08 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” została zawarta w dniu 5 maja 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie – Beneficjentem.

Celem projektu było podniesienie poziomu wyposażenia szkół gminy w zakresie podstawowej infrastruktury sportowej i stworzenie warunków do rozwoju aktywności fizycznej uczniów oraz odpowiednich warunków prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
Dofinansowaniu podlegały następujące elementy projektu: sporządzenie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, roboty budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego, promocja projektu.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowo salę gimnastyczną o powierzchni 418,1 m2.
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Gmina Skarżysko-Kamienna podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
W dniu 10 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” z Gminą Skarżysko-Kamienna na zadanie pn.: e-świętokrzyskie -budowa miejskich sieci światłowodowych jst.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 14 022 719,84 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 11 919 311,86 PLN.Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć gmin Województwa Świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów, Wiślica.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze sześciu miast województwa świętokrzyskiego, likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Gmina Końskie, realizowała zakres dotyczący budowy monitoringu miejskiego, którego Transmisja danych odbywa się po światłowodzie, który stanowi uzupełnienie wybudowanej sieci szkieletowej w ramach „e-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. w ramach którego zostały wykonane 4 punkty dostępowe, 17 kamer obrotowych z 36 krotnym zoomem i 12 krotnym zoomem optycznym oraz 1 kamera mobilna. Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich w skład którego wchodzą m. in. monitory o przekątnych 24” i 42”. System zawiera mapę lokalizacji na którą naniesiono punkty kamerowe, sygnalizujące zdarzenia oraz umożliwia szybkie odnajdowanie zdarzeń, poprzez wskazanie dnia i godziny. System wyposażony został również w urządzenia zasilania awaryjnego, który umożliwiają podtrzymywanie napięcia.
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support