Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostało dokonane z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz.U. z 2019 poz. 916/

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. gruntów zabudowanych budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 • o których mowa wyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Udokumentowanie przekształcenia:
W celu poświadczenia faktu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydaje stosowne zaświadczenia.
Zaświadczenia wydawane „z urzędu”:

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaje potwierdzone zaświadczeniem wydawanym z urzędu do 31 grudnia 2019 roku.

Zaświadczenia „na wniosek”:

 • zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal lub właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu; zaświadczenie takie zostaje wydane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenie takie zostaje przekazane do Sądu Rejonowego w Końskich Wydziału Ksiąg Wieczystych w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
Sąd wpisuje w dziale II księgi wieczystej obejmującej nieruchomość gruntową prawo własności/ współwłasności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, zaś w dziale III księgi wieczystej dotyczącej lokalu (lub dotyczącej nieruchomości zabudowanej) roszczenie o wysokości opłaty na rzecz Gminy Końskie.
Wykreślenie tego roszczenia następuje po całkowitej spłacie opłaty przekształceniowej na rzecz Gminy. Stosowny wniosek w tym zakresie należy złożyć do Sądu Rejonowego w Końskich. Koszt wykreślenia to kwota 250,00 złotych płatna na rzecz Sądu Rejonowego w Końskich.

 

Opłata:

 • dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego staje się opłatą przekształceniową;
 • wysokość opłaty jest taka sama jak w dniu 1 stycznia 2019 roku; opłata nie może być aktualizowana w dotychczasowy sposób, może być jedynie waloryzowana wg wskaźnika cen towarów i usług obowiązującego na dany rok;
 • opłatę przekształceniową uiszcza się do 31 marca każdego roku kalendarzowego z tym, że opłatę za 2019 rok można zapłacić do 29 lutego 2020 roku; na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego;
 • w przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji wysokość opłat jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji;
 • po wniesieniu wszystkich opłat Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydaje z urzędu w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat stosowne zaświadczenie o wniesieniu opłat; zaświadczenie to jest podstawą do wykreślenia wpisanego wcześniej przez Sąd w dziale II księgi wieczystej roszczenia; koszt wykreślenia to 250,00 złotych.

Możliwość zapłaty za cały okres użytkowania wieczystego:

 • można zapłacić również jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego stanowiącą 20 krotność dotychczasowej opłaty rocznej, która obowiązuje w roku przekształcenia, przy czym wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat od roku w którym nastąpiło przekształcenie z mocy prawa;
 • zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie pozostającej do spłaty właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku może zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie;
 • Burmistrz informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia;
 • po wniesieniu opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydaje z urzędu w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty jednorazowej zaświadczenie o jej wniesieniu;
 • zaświadczenie to stanowi podstawę wykreślenia z działu III księgi wieczystej wpisanego wcześniej roszczenia – koszt wykreślenia roszczenia to 250 zł.

Załączniki:
wniosek o wydanie zaświadczenia

Możliwa bonifikata ustawowa
Zgodnie z art 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz.U. z 2019 poz. 916/:
„Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym,
– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.”

 

Do pobrania:

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support