Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Wydziału Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sebastian Florczyński

1. Zadania realizowane przez referat Gospodarki Komunalnej:

a) zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
– nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
– organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na ich odbieranie i zagospodarowanie,
– przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz weryfikowanie ich poprawności,
– prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
– opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
– opracowywanie projektów uchwał i decyzji, wydawanie zezwoleń oraz prowadzenie rejestrów przewidzianych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
– kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
b) zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt:
– wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi oraz obciążeniu kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia,
– wydawanie oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
– zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
– opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
c) zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:
– informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
– wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
– prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń,
– prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
– przeprowadzanie analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
– sprawdzanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przedkładanie ich do uchwalenia przez Radę Miejską,
– prowadzenie rozliczeń finansowych gminy z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi za: wodę pobraną z publicznych studni zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych terenów zielonych,
– sprawdzanie wniosków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o zatwierdzenie taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d) zadania wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin
i o zmianie Kodeksu cywilnego:
– sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części,
– tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem,
– przygotowywanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
– realizacja uchwalonych zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich,
e) zadania wynikające z ustawy Prawo energetyczne:
– współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie sporządzania przez te przedsiębiorstwa planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, – planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
– planowanie oświetlenia miejsc publicznych dróg znajdujących się na terenie gminy,
– finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,
– planowanie organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
– opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń — opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części,
– zapewnienie konserwacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,
f) zadania wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach
i cmentarzach wojennych:
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów tych ustaw,
– utrzymanie oraz bezpośredni nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
g) zadania wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych ogródków działkowych,
– utrzymywanie czystości i porządku na terenach przylegających do rodzinnych ogrodów działkowych do utrzymania, których nie jest zobowiązany z mocy przepisów szczególnych inny podmiot niż rodzinne ogrody działkowe, h) zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym:
– prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień oraz spraw dotyczących organizacji i działalności targowisk i hal targowych,

2. Zadania realizowane przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa:
a) zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
– sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportów z jego wykonania,
– opracowywanie projektów opinii, decyzji i uchwał przewidzianych w ustawie — Prawo ochrony środowiska,
– sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,
– gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej i sporządzanie stosownej sprawozdawczości w tym zakresie,
– sporządzanie projektów umów zawieranych przez gminę z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,
b) zadania wynikające z ustawy o odpadach: opracowywanie projektów opinii i decyzji przewidzianych w ustawie o odpadach,
c) zadania wynikające z ustawy – Prawo wodne:
– wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiających dostęp do wody,
– wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu wody poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodzie w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
– zatwierdzanie w drodze decyzji ugody właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną, – opracowywanie projektu uchwały obejmującej wykaz planowanych kąpielisk przez poszczególnych organizatorów oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których burmistrz planuje utworzyć kąpieliska, dla których będzie organizatorem, podanie jej do publicznej wiadomości, rozpatrzenie uwag i propozycji, uzyskanie wymaganych opinii,
– prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk,
– coroczne przedstawienie właściwemu państwowemu, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o liczbie kąpielisk wraz z ich wykazem oraz przyczynie zmian w liczbie kąpielisk
w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego,
– podejmowanie działań na rzecz bieżącej aktualizacji granic aglomeracji,
– przedkładanie corocznie marszałkowi województwa informacji dotyczącej realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze miasta i gminy,
d) zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
– wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
– naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
– wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
e) zadania wynikające z ustawy – Prawo łowieckie:
– opiniowanie rocznych planów łowieckich,
– współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych
z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
– opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich,
– rozliczanie czynszu dzierżawnego powierzchni obwodu łowieckiego w części należnej gminie.
f) zadania wynikające z ustawy o ochronie roślin:
– przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych oraz niezwłoczne informowanie właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
– udostępnianie niezbędnych danych do wydania decyzji w sprawie stwierdzonego lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych oraz do przeprowadzenia urzędowej kontroli oraz działań, o których mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o ochronie roślin,
g) zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych:
– przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz niezwłoczne informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej,
– powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców, umieszczanych na prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii liście rzeczoznawców, dokonujących oszacowania wysokości należnego odszkodowania za szkody powstałe przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
– współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w tym chorób odzwierzęcych
h) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
– wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie ich rejestru,
– sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych,
– wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub zezwoleniu,

3. Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Zabytków:
a) zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
– opracowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium,
– przygotowywanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
– przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych,
– przygotowanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień na wykonanie opracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi,
– realizacja zadań dotyczących procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
– prowadzenie aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, – nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
w zakresie: wniosków o zmianę/opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania informacji wynikającej z art. 37 ust. 8 ustawy, którą Burmistrz przedstawia, co najmniej raz w roku, na sesji Rady Miejskiej,
– przygotowanie materiałów w celu dokonania przez Burmistrza, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
– wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– opracowywanie projektów decyzji o: warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, wstrzymaniu użytkowania terenu albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, na rzecz innej osoby,
– opracowywanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy,
– prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
– przekazanie Marszałkowi Województwa kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– gromadzenie odpisów decyzji wydawanych przez inne organy w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej które dotyczą zagospodarowania terenu,
b) zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami: opracowywanie projektów postanowień dotyczących opinii o zgodności projektów podziału działek z warunkami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu,
c) zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
– prowadzenie spraw dotyczących Parku Kulturowego Miasta Końskie,
– prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
– przyjmowanie zgłoszeń o odkryciu lub znalezieniu przedmiotu co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem i niezwłoczne przekazywanie ich do wojewódzkiego konserwatora zabytków,
– przygotowanie projektów uchwał o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
– sporządzanie gminnych programów opieki nad zabytkami oraz okresowych sprawozdań
z ich realizacji,
d) przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy Końskie:
– opracowanie projektu Strategia Rozwoju Gminy Końskie,
– coroczne dokonywanie przeglądu realizacji zadań określonych w Strategii,
– aktualizowanie planu realizacji na podstawie wniosków z przeglądu oraz aktualizowanie
i uzupełnianie o nowe zadania,
– corocznie przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii dla Rady Miejskiej,
– nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy, jej monitoring i ewaluacja,
e) wydawanie opinii i uzgodnień w ramach postępowań z zakresu ustawy — Prawo górnicze geologiczne,
f) zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
– udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Burmistrza lub które są dla niego przeznaczone z zakresu należącego do kompetencji Wydziału,
– zapewnianie możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji oraz dokumentów lub ich zmianą przewidzianych ustawą a leżących w kompetencji Wydziału,
– prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowaniach,
– coroczne przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support