Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące pracy Wydziału Edukacji.

Naczelnik Wydziału Edukacji – Krystyna Milczarek. 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należą zadania:

1) wynikające z ustawy o systemie oświaty:
a) wspieranie oraz nadzorowanie działalności przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie, w zakresie zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych,
b) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów (lub przedłużeniem powierzenia stanowiska) na dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Końskie,
c) koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych
z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – prowadzenie postępowania w tym zakresie, przygotowywanie stosownych aktów prawnych,
d) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi,
e) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Końskie,
f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
g) organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli,
h) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy – przygotowanie projektów decyzji,
i) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
j) prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
k) realizacja zadań merytorycznych związanych z naliczeniem subwencji oświatowej dla gminy,
l) realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz innych programów rządowych wspierających uczniów,
m) przygotowywanie wymaganych ustawą raportów i sprawozdań,

2) wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela:
a) ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla Burmistrza projektów ocen pracy dyrektorów, występowanie z projektami wniosków o nagrody i odznaczenia. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania,
c) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
d) przeprowadzanie procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

3) wynikające z ustawy o systemie informacji oświatowej:
a) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej wynikającej z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
b) przekazywania danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
c) przekazywanie i pozyskiwanie danych dziedzinowych,

4) wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3:
a) koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych (w formie gminnych jednostek budżetowych),
b) wybór (w drodze otwartego konkursu ofert) i zatrudnienie dziennych opiekunów,
c) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów z którymi gmina zawarła umowę,
d) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
e) realizacja zadań związanych z ustaleniem i przekazaniem podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dotacji celowej z budżetu gminy.
f) nadzór nad podmiotami realizującymi opiekę nad dziećmi do lat 3,
g) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

5) wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
a) udział w programowaniu oraz wsparcie działań gminnych jednostek (w szczególności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych w zakresie pomocy rodzinie i dziecku, w tym w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień, dożywiania oraz zadań gminy związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej),

6) wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) organizacyjne wsparcie, koordynacja działań organizacji i instytucji realizujących programy promocji zdrowia i profilaktyki służącej zdrowiu,
b) inicjowanie i koordynacja działań prowadzących do opracowywania i wdrażania programów służących eliminowaniu bądź ograniczaniu istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy mieszkańców gminy,
c) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez gminę programów zdrowotnych.

Zadania Wydziału realizowane przez Referat Kultury i Sportu:
1) wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) realizacja zadań związanych z organizacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) prowadzenie spraw związanych z analizą merytoryczną sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
d) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy Gminy Końskie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) wynikające z ustawy o sporcie:
a) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie,
b) realizacja zadań wynikających z realizacji uchwały Rady Miejskiej
w Końskich w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
c) realizacja zadań wynikających z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
d) realizacja zadań związanych z działalnością Koneckiej Rady Sportu,

3) wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
a) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,
b) przyjmowanie zawiadomień o organizowanej na terenie gminy imprezie artystycznej lub rozrywkowej,
c) wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w przypadkach przewidzianych prawem,

4) wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
a) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia lub odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

5) wynikające z ustawy o usługach turystycznych:
a) dokonywanie zaszeregowania pól biwakowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy,
c) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 35 ustawy w stosunku do innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

6) w zakresie promocji:
a) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku gminy Końskie,
b) realizacja zadań związanych z organizacją cyklicznych imprez
i uroczystości gminnych, w tym obchodów rocznic i świąt państwowych, Dni Końskich oraz Koneckiego Września,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania imprez  o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym,
d) realizacja zadań związanych z przyznaniem Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
e) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów o wzajemnej współpracy z miastami partnerskimi,
f) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i porozumień dotyczących promocji gminy,
g) realizacja zadań związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta  i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”,
h) przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja publikacji oraz materiałów promocyjnych.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support