logotypy

 

NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności
korzystania z Internetu, e-usług

Mikroprojekt: „INTERNET I JA”

 

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 21/NEK/POPC/2018 zawartą w dniu 04.09.2018 r. pomiędzy: Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu reprezentowanym przez Annę Frańczak – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Lubasa – Wiceprezesa Zarządu, a Gminą Końskie reprezentowaną przez Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Gmina Końskie w okresie od 04.09.2018 r. do 28.02.2019 r. realizuje projekt pn. „Internet i Ja”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych mieszkańców Gminy Końskie.

W szczególności celami działań podjętych w projekcie są:
• e-aktywizacja mieszkańców Gminy Końskie o niskich kompetencjach cyfrowych,
• nabycie lub poszerzenie umiejętności mieszkańców Gminy Końskie w zakresie posługiwania się komputerem i wykorzystywania Internetu jako źródła wiedzy i informacji,
• integracja grup społecznych, służąca inicjatywom i aktywności,
• wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych.

Podstawowymi wskaźnikami realizacji projektu są:
1) Liczba osób przeszkolonych – 264
2) Liczba i rodzaj szkoleń (moduły):
• Rodzic w Internecie: 13 grup po 12 osób
• Moje finanse i transakcje w sieci: 3 grupy po 12 osób
• Mój biznes w sieci: 1 grupa 12 osób
• Tworzę własną stronę internetową (blog): 2 grupy po 12 osób
• Kultura w sieci: 3 grupy po 12 osób

Grupy docelowe:
Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy Gminy Końskie – osoby powyżej 25 roku życia, które chcą nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i wykorzystywania Internetu jako źródła wiedzy i informacji.

Kwota dofinansowania: 147 840,00 zł; wkład własny: niewymagany, (niepieniężne wsparcie organizacyjne w tym lokalowe Gminy Końskie).

Okres realizacji projektu: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
Projekt realizowany jest na obszarze Gminy Końskie z wykorzystaniem zasobów lokalowych i sprzętowych 10 szkół (w tym 8 na obszarach wiejskich) dla których Gmina Końskie jest organem prowadzącym oraz sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany: ZPO Szkole Podstawowej w Modliszewicach oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich. W szkołach będzie wykorzystywany w edukacji informatycznej uczniów, jeśli zaistnieje potrzeba również do przeprowadzenia innych szkoleń finansowanych przez Gminę Końskie lub Fundusze Europejskie.

Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń możliwość wyboru kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych (w zależności od potrzeb) w 5 modułach (tematach szkoleń). Każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe. Wybrana kompetencja podstawowa będzie naturalnym elementem scenariusza zajęć i będzie wynikała z kontekstu realizowanej tematyki.

Infrastruktura szkół w których realizowane będą szkolenia umożliwia uczestnictwo w projekcie osobom niepełnosprawnym (w tym niepełnosprawnym ruchowo).

 

logotypy

 

Scenariusze szkoleń do pobrania (2018-10-17):

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support