Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Wydziału Inwestycji.

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Cezary Maliborski.

Realizowane zadania::

1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w tym:
a) ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji i okresu jej realizacji,
b) przygotowywanie inwestycji do realizacji pod względem formalno-prawnym,
c) opracowywanie rzeczowej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania,
d) planowanie wielkości środków finansowych niezbędnych do przygotowania, realizacji
i rozliczenia zadań inwestycyjnych,
e) koordynowanie w trakcie realizacji i współudział w rozliczeniu zadań inwestycyjnych,
f) sporządzanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych oraz współpraca z sektorem gospodarczym
i innymi j.s.t.,
g) wspieranie, obsługa i świadczenie pomocy inwestorom zainteresowanym lokowaniem inwestycji na obszarze Gminy.

2. Prowadzenie całości spraw związanych z remontem i konserwacją budynków Urzędu, organizowanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków Urzędu oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.

3. Sporządzanie i realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w tym:
a) uporządkowanie i koordynacja w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej w oparciu
o priorytety strategiczne i potencjał finansowy gminy,
b) przygotowywanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmującego wykaz inwestycji planowanych przez Gminę Końskie do realizacji w kilkuletnim cyklu, z podziałem wydatków według oraz w odniesieniu do celów strategicznych gminy,
c) aktualizowanie (WPI) poprzez weryfikację i uzupełnianie danych, dotyczących zadań dotychczas ujętych i wprowadzanie nowych inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych,
d) określanie źródeł finansowania zadań ujętych w WPI.

4. Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych:
a) identyfikacja zewnętrznych źródeł finansowania projektów planowanych do realizacji przez Gminę,
b) współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania i uzgadniania informacji finansowych, technicznych oraz prawnych, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych,
c) koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
d) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
e) współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi, w tym wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
f) monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów,
g) współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
h) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
i) ocena i weryfikacja propozycji projektów zgłaszanych do wsparcia ze źródeł zewnętrznych przez gminne jednostki organizacyjne.

5. Zadania realizowane przez Referat Dróg Gminnych:
a) zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych:
– opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
– urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
– przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
– koordynacja robót w pasie drogowym,
– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
– prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
– sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych
ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– wykonanie robót interwencyjnych, robót związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg,
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
– dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
– zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych,
– wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
i naliczanie opłat i kar pieniężnych za te zezwolenia,
– wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam, naliczanie opłat i kar za wyżej wymienione zezwolenia,
– przygotowywanie projektów uchwal w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg gminnych
i projektów uchwal w sprawach o ustalenie przebiegu dróg gminnych,
– przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg,
– prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
– uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym,
– uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg i placów gminnych.
b) współpraca z organami zarządzającymi ruchem na drogach gminnych zgodnie z ustawą Prawo
o Ruchu Drogowym,
c) realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego w tym:
– wykonywanie drobnych remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni,
– kontrola, wymiana i ustawianie nowych znaków drogowych pionowych,
– przygotowywanie zadań do realizacji w formie usług i dostaw przez podmioty gospodarcze (opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
– udział w przetargach dotyczących zadań objętych planem rzeczowo- finansowym,
– nadzór nad realizacją zleconych robót,
– przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń zleconych robót,
– współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie rozliczeń robót i realizacji planu rzeczowo-finansowego naliczonych opłat,
– współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań (remontów dróg), przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania,
– współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań (remontów dróg) obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii,
d) zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
– prowadzenie spraw związanych z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, – określanie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
– naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
– budowa, utrzymanie i remont przystanków komunikacyjnych,
– wydawanie lub odmowa wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
– prowadzenie aktualizacji rozkładów jazdy według zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych,
– przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym,
e) zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
– organizowanie i prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na drogach gminnych,
– organizowanie i prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości
na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support