Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej https://umkonskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-24

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo. (powód: Część plików to skany. W dużej części są to dokumenty , które dotarły do urzędu z zewnętrznych instytucji z prośbą o opublikowanie.)
  • Możliwa pomieszana kolejność część nagłówków. (powód: W niektórych dokumentach nagłówki mogły zostać przeklejone i zostać ustawione w nieodpowiedniej kolejności)
  • Przy niektórych plikach może brakować opisu alternatywnego lub jest on mało precyzyjny. (powód: Z uwagi na wielką ilość plików opracowanie wszystkich opisów może zająć więcej czasu, mogło się zdarzyć, że niektóre zostały pominięte)
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. (powód: Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności)
  • Część filmów nie zawiera napisów. (powód: Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoby kontaktowe:
Jacek Muszyński, Cezary Maliborski

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek główny Końskie ul. Partyzantów 1. Budynek piętrowy, zabytkowy – Wschodnie Skrzydło Zespołu Pałacowo-Parkowego. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
Pierwsze – główne od strony parku miejskiego. Do wejścia prowadzą schody, ale również podjazd dla wózków. Drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiają przejazd wózkami dla niepełnosprawnych, próg 2 cm.
Drugie – od strony parkingu. Drzwi jednoskrzydłowe, umożliwiają przejazd wózkami dla niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze. Za budynkiem (na parkingu) wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak windy. Na piętro prowadzą schody betonowe.Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

„Aktualnie trwają prace nad konwersją plików niedostępnych do wersji dostępnych cyfrowo”

 

Raport dostępności

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support