Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zwołuję

IV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

 

Projekt porządku obrad przewiduje:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Końskich.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Końskich,
b)    zmieniająca uchwałę Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich,
c)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.,
e)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie,
f)    zmieniająca uchwałę Nr XX/193/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu,
g)    zmieniająca uchwałę Nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
h)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
i)    określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
j)    przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
k)    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2019 rok,
l)    przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2019 r.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019-2028.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok,
b)    odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok.
10. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Słoka

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support