Końskie, 2023-11-08

Znak: Ed. 523.1.2023

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w terminie od dnia 23 października 2023 r. do dnia 06listopada2023 r.przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 301/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12października 2023 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.
W konsultacjach uczestniczył Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Końskie. Klub nie zgłosił żadnych uwag do konkretnych zapisów projektu przedmiotowej uchwały, tylko zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na rok 2024 oferty Klubu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także stosowania równego podziału środków finansowych przeznaczonych na piłkę nożną pomiędzy podmioty prowadzące szkolenie w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe nie wprowadzono żadnych zmian w projekcie przedmiotowej uchwały. Program określa bowiem formy współpracy finansowej gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybór podmiotów, które realizują zadania własne gminy odbywa się w szczególności w trybie otwartego konkursu ofert. I to właśnie w wyniku rozstrzygnięć konkursowych następuje podział środków pomiędzy oferentów. W programie zostały również zaplanowane środki na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, o które będą się mogły ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność statutową w tym zakresie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support