OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2023-2030”.

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2023-2030”.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że:

  1. Wszyscy zainteresowani w dniach od 28 czerwca do 19 lipca 2024 roku mogą zapoznać się z projektem dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2023-2030”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz z niezbędną dokumentacją sprawy.Dokumentacja ta jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30) oraz dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w zakładce „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”.
  2. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.
  3. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 ostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.). Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30). Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: abatorowska@umkonskie.pl
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez :

– udostępnienie na stronie internetowej/BIP Urzędu Miasta i Gminy Końskie

– umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support