Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXVII sesję Rady Miejskiej w Końskich,
która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Projekt porządku obrad przewiduje:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Informacja Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” nt. możliwości uzyskania dofinansowania do przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020.
7. Informacja nt. stanu zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Końskie.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2015/2016.
10.Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
11.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
12.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
f) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Proćwin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
i) ustalenia zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017,
k) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
l) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
m) zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu,
n) wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie,
o) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego,
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej,
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego,
s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów,
t) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej,
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
15. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
16. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support