Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Projekt porządku obrad przewiduje:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Końskich,
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,
zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomykowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie,
nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej
w Końskich,
nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla
w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe,
uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.
Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
Informacja nt. prac nad koncepcją rewitalizacji Sielpi.
Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Sprawozdanie z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy na lata 2015 – 2022 za rok 2015.
10.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 r.
12.Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2015 rok.
13.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
14.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
15.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support